Інформаційний лист МОН щодо проведення Всеукраїнської науково-практичної веб-конференції «STEM-освіта та шляхи її впровадження в освітній процес»

Шановні колеги!

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» спільно з Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної веб-конференції «STEM-освіта та шляхи її впровадження в освітній процес», яка відбудеться 25 квітня 2018 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти.

 

Метою веб-конференції є обговорення актуальних проблем розвитку STEM-освіти в Україні, впровадження STEM-технологій в освітній процес, обмін педагогічним досвідом та інноваційними ідеями.

До участі запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, педагогічні працівники ЗНЗ, ПТНЗ, ПНЗ, ВНЗ, методисти, фахівці в галузі інформаційних технологій та прикладних дисциплін, фахівці навчальних центрів і бізнес-структур, управлінці та керівники закладів освіти.

 

Напрямки роботи конференції:

 1. Теоретичні аспекти розвитку STEM-освіти: зарубіжні та вітчизняні надбання.
 2. STEM-технології: інноваційні інструменти оновлення дидактичних методів природничо-математичної освіти.
 3. Реалізації STEM-навчання в закладах освіти: методи, форми та засоби.
 4. Досвід впровадження інновацій: від STEM до STEAM/STREAM освіти.
 5. Розвиток професійної компетентності фахівців STEM-освіти: нові можливості, проблеми та перспективи системи післядипломної педагогічної освіти.

 

Участь у конференції безкоштовна.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Участь у конференції: заочна, відеодоповідь. Подані автором матеріали розміщуються та обговорюються на сайті кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти з 20 по 25 квітня 2018 року.

Результати обговорення будуть представлені 25 квітня 2018 року на підсумковій веб-конференції.

Для участі у веб-конференції необхідно до 20 квітня 2018 року включно заповнити онлайн-заявку на участь у конференції (https://goo.gl/KNtMrp) та надіслати тези доповіді або відеодоповідь на електронну пошту kafikt@ippo.edu.te.ua

 

За підсумками роботи конференції буде підготовлено випуск електронного збірника з матеріалами конференції, який можна буде завантажити в PDF-форматі на сайті кафедри змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО (https://goo.gl/4PjpRW)  та інституційного репозитарію ТОКІППО (https://goo.gl/CZNEv3).

Вимоги до відео доповідей:

– формат відеодоповіді: mp4 або wmv;

– тривалість відеодоповіді не повинна перевищувати 15 хвилин;

– якщо робота перевищує 20МБ, то її потрібно зберегти в Google диск та надіслати посилання до її доступу;

Вимоги до оформлення тез:

Тези доповіді висвітлюються однією з робочих мов конференції обсягом до 5 сторінок.  Текстовий  редактор Microsoft Word. Шрифт:  гарнітура  –  Times  New  Roman;  розмір  –  14  пт;  міжрядковий інтервал – 1,5 пт. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см.

 1. Прізвище та ініціали (у називному відмінку, праворуч, напівжирний шрифт).
 2. Посада, організація (праворуч, напівжирний шрифт).
 3. Науковий ступінь, учене звання (праворуч, напівжирний шрифт).
 4. Назва публікації (посередині аркуша, великими літерами, напівжирний шрифт).
 5. Зміст публікації:
 • Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які посилається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена доповідь.
 • Формулювання мети роботи (постановка завдання).
 • Виклад основного матеріалу дослідження.
 • Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок.
 1. Список використаних джерел (оформити відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 7.1:2006).

Зразок оформлення посилань на використані джерела в тексті: [3, с. 125–130], [2; 3], [4].

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають вимогам.

 

Адреса оргкомітету:

Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, вул. Громницького 1, м. Тернопіль, 46027.

 

Організаційний комітет:

Василашко Ірина Павлівна, завідувач сектору підготовки вчителів STEM-освіти відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (stemosvita@gmail.com).

 

Вітенко Ігор Михайлович, кандидат географічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (i.vitenko@ippo.edu.te.ua).

Черняк Володимир Максимович, доктор біологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО (v.chernyak@ippo.edu.te.ua).

Олексюк Олеся Романівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО (o.oleksyuk@ippo.edu.te.ua).

 

Координатори конференції:

Смерека Галина Іванівна, методист кафедри змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО (g.smereka@ippo.edu.te.ua).

Булавська Лариса Генадіївна, методист вищої категорії ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (stemosvita@gmail.com).

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти