Методичні рекомендації щодо підсумкового оцінювання учнів, які здобувають освіту за індивідуальною формою навчання

Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) може здійснюватися віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти, незалежно від форми, за якою вони здобувають освіту (очної (денної та вечірньої), заочної, дистанційної, мережевої, сімейної (домашньої), екстернатної, педагогічного патронажу.

Підсумкове оцінювання учнів, які здобувають освіту за однією з індивідуальних форм (педагогічний патронаж, сімейна (домашня), екстернат), у 2019-2020 навчальному році здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання за процедурами, описаними у   листі Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 №1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року» та Методичних рекомендацій ТОКІППО щодо проведення підсумкового річного оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах дbстанційного навчання.

Для учнів 1-2-х класів, а також 3-х пілотних класів НУШ, застосовується формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснюється шляхом спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.

В умовах дистанційного навчання вчителі початкових класів НУШ можуть продовжувати застосовувати метод портфоліо, відслідковуючи динаміку навчального поступу учнів за їх роботами, фотографії яких можуть надсилатися батьками.

Для учнів 2-х класів та 3-х пілотних класів НУШ рекомендують надсилати завдання для проведення діагностичних робіт, які учні будуть виконувати на роздрукованих бланках, у зошитах або на окремих аркушах, надсилаючи електронною чи звичайною поштою або через навчальні онлайн-платформи.

Завершальне підсумкове оцінювання для класів НУШ вчитель записує у свідоцтвах досягнень за результатами виконаних учнями робіт та спостережень.

З метою оцінювання індивідуальних досягнень та стимулювання дітей з ООП використовується метод портфоліо. Портфоліо — це накопичення різних видів робіт, які засвідчують динаміку індивідуального розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.

Усне оцінювання, як і портфоліо, може використовуватись для дітей з комплексними порушеннями у розвитку та з помірними та важкими інтелектуальними порушеннями (індивідуальне навчання, домашній патронаж).

Форму, зміст і спосіб поточного та підсумкового оцінювання для індивідуальної форми навчання  обирає заклад освіти. Форми та засоби оцінювання можуть бути описані в індивідуальному навчальному плані учня. У такому випадку педагогічні працівники мають дотримуватись зазначених норм.

Важливо пам’ятати, що лише наявність портфоліо, індивідуального освітнього профайлу та інших форм фіксації індивідуальних досягнень учня (без підсумкового оцінювання та/або атестації) не є підставою для переведення до наступного класу та видання документа про освіту.

Підсумкове оцінювання дітей з інклюзивним навчанням, що навчаються за освітньою програмою закладу загальної середньої освіти, навіть з адаптацією, здійснюється на загальних підставах, за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, враховуючи клас та предмет.

Критерії оцінювання для учнів з типовим та порушеним психофізичним розвитком — різні.

Найбільшими є відмінності в критеріях оцінювання учнів з інтелектуальними порушеннями, складними порушеннями розвитку, оскільки навчальні програми для цих дітей є специфічними. Проте і для них слід використовувати 12-бальне оцінювання. Таке оцінювання обумовлене Типовими освітніми програмами для спеціальних закладів загальної середньої освіти.

Для кожної категорії дітей з психофізичними порушеннями розроблені окремі критерії оцінювання навчальних досягнень. Програма кожного навчального предмета для дітей з певною нозологією містить конкретні критерії оцінювання їхніх навчальних досягнень.

Критерії і підходи до індивідуального підсумкового оцінювання дітей з ООП можуть зазначатись у ІПР у відповідній графі Командою психолого-педагогічного супроводу дитини.

Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку. Якщо з навчального предмета не передбачено тематичних підсумкових робіт, підсумкова оцінка може виставлятися за результатами поточного оцінювання.

Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.

Для забезпечення рівних умов проходження оцінювання всіма учнями рекомендовано запровадити гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів.

Графік і обсяг контрольних робіт для дітей з ООП повинен відповідати актуальним можливостям учня та враховувати його психо-фізіологічні особливості (концентрацію уваги, рівень самостійності, оптимальний час працездатності учня). Оцінювання навчальних досягнень в такому випадку буде індивідуальним, тобто здійснюватися за обсягом і характером матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою, затвердженою на засіданні Команди психолого-педагогічного супроводу.

Для дітей з певними психо-фізичними порушеннями (наприклад РАС) можна надіслати картки з  вимогами до видів робіт заздалегідь (це може підготувати асистент вчителя).

Якщо передбачається пересилання завдань та результатів оцінювання хоча б одним учнем засобом поштового зв’язку (за відсутності Інтернету та/або технічних засобів навчання), бажано збільшити часовий період, відведений для проходження підсумкового оцінювання.

Рекомендовано попередньо надіслати учням графік проведення всіх видів оцінювання, у якому буде зазначатися:

форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета;

необхідні для цього ресурси;

дата та тривалість проведення оцінювання (для синхронного режиму);

дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).

Учитель має отримати зворотній зв’язок від усіх учнів щодо ознайомлення з графіком та наявності технічної можливості виконати та надіслати завдання у зазначений термін. Якщо хтось з учнів не має можливості виконати завдання, передбачити для них інший спосіб проходження оцінювання та пересилання матеріалів.

Для дитини з ООП на час проходження оцінювання можна надати технічні засоби чи дидактичні матеріали у тимчасове користування (особливо з Переліку спецзасобів корекції психо-фізичного розвитку дітей з ООП інклюзивних та спецкласів).

Якщо оцінювання проводиться в синхронному режимі, рекомендовано передбачити додаткову можливість його проходження для учнів, які не мають технічних засобів навчання або постійного підключення до мережі Інтернет, а також для тих, у кого відбувся технічний збій під час проходження оцінювання.

Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записуються в класному журналі без зазначення дати їх проведення.

Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.

При проведенні семестрового та річного оцінювання з математики (рівень стандарту) в 10 та 11 класах учнів, які здобувають освіту за формами педагогічного патронажу, екстернату, сімейною (домашньою) формою, рекомендуємо дотримуватись положень листа Міністерства освіти і науки України  від 30.09.2016 року № 1/9-514 «Про особливості викладання математики (рівень стандарту) в 10-11 класах загальноосвітніх навальних закладів».

В умовах карантину та після його завершення педагогічні працівники повинні вжити заходів щодо додержання вимог державних стандартів загальної середньої освіти та засвоєння учнями змісту навчального предмета. Навчальний матеріал з усіх предметів має бути освоєний із використанням технологій дистанційного навчання під час карантину та організацією його повторення на початку наступного навчального року для індивідуальних форм (педагогічний патронаж, сімейна (домашня)).

Наголошуємо, що навчальна програма, згідно із затвердженими індивідуальними навчальними планами, програмами розвитку (для осіб з особливими освітніми потребами)  на 2019/2020 рік,  повинна бути виконана в повному обсязі. Кількість фактично проведених навчальних занять може бути меншою від кількості запланованих у межах допустимих норм.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році», зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учні 4-х та 9-х класів, які здобувають освіту за формами педагогічного патронажу, екстернату, сімейною (домашньою) формою, звільняються від ДПА та проходять лише річне оцінювання.

Учні 11-х класів, які здобувають освіту за формами педагогічного патронажу, сімейною (домашньою) формою, складають річне оцінювання з усіх навчальних предметів та ДПА у формі ЗНО на загальних підставах (окрім випадків, передбачених законодавством).

Слід зазначити, що відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» у разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію.

Особи, які проживають на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення, та бажають в один рік екстерном пройти ДПА за рівень базової та профільної освіти, у 2019-2020 навчальному році звільнені від ДПА за рівень базової освіти, але проходять річне оцінювання за 9 клас у порядку, визначеному пунктом 10 розділу ІІ Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти (в редакції наказу МОН від 10 липня 2019 року № 955, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 року за № 852/33823). Водночас такі особи складають річне оцінювання за 11 клас та проходять ДПА (в закладі освіти, якщо вони не реєструвалися для участі в ЗНО).

В умовах карантину, коли учні не можуть відвідувати заклади освіти, а також через закриття пунктів пропуску на адмінкордоні та лінії зіткнення, й річне оцінювання та ДПА (в закладі освіти) може проводитися з використанням технологій дистанційного навчання.

Окрім цього, учні 11 класів, які проживають на окупованій території, для вступу до закладів вищої освіти можуть звертатися до освітніх центрів, які працюватимуть на базі уповноважених закладів вищої освіти.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти