Методичні рекомендації Тернопільського ОКІППО щодо проведення підсумкового річного оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах дистанційного навчання

Початкова школа

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11. 03.. № 211, листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 р. №1/9-154 та  листів МОН України від 27.03.№1/9-178 «Щодо завершення  2019/2020 навчального року»; від 16.04.2020 року №1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року»; на виконання вимог до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти, визначених Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1–2-х класах), Державним стандартом загальної початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011р. (у 3–4-х класах) та відповідних навчальних програм для 1–2 класів (Нової української школи) та 3–4 класів (оновлені програми), що передбачають забезпечення досягнення цих обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачами освіти, рекомендується в умовах дистанційного навчання для учнів 1-2-х та 3-х пілотних класів застосовувати формувальне та підсумкове оцінювання:

 1. Наказ МОН від 20 серпня 2018 року № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»;
 2. Наказ МОН від 27 серпня 2019 року № 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»;
 3. Лист МОН від 14 серпня 2019 року № 1/9-513 «Щодо методичних рекомендацій для 3-х класів експериментальних закладів загальної середньої освіти»;

для учнів 3-4-х класів початкової школи, базової та профільної школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 №1009 «Про орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»)  – поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

Підсумкове оцінювання

Відповідно до наказу МОН від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учнів 4-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації (далі – ДПА). У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».

Оцінювання результатів навчальної діяльності може здійснюватись у синхронному або асинхронному режимі.

Синхронний режим дозволяє забезпечити більш об’єктивне оцінювання, проте вимагає відповідного технічного забезпечення у вчителя та всіх учнів.

Залишається ризик технічних збоїв під час виконання окремими учнями завдання, тому слід застосовувати індивідуальний підхід та передбачити можливість повторного виконання тесту (контрольної, самостійної роботи тощо).

У синхронному режимі учні можуть:

 • виконувати тести на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо за вибором вчителя та з урахуванням можливостей учня;
 • виконувати письмові роботи, у тому числі диктанти, із використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо;
 • брати участь в усних формах контролю (усний переказ, читання напам’ять вірша та прозових текстів, презентація та захист проєктів тощо) із використанням відеоінструментів Skype, Zoom індивідуально або в групах;
 • брати участь в онлайн-семінарах та онлайн-форумах із використанням відеоінструментів Skype, Zoom або в чатах на платформах дистанційного навчання (наприклад, Moodle) у закритих групах Facebook та ін.;
 • виконувати інші завдання, які пропонує вчитель.

Асинхронний режим є більш гнучким у застосуванні, оскільки учні можуть виконувати завдання у зручний час, проте менш об’єктивним. Для зменшення ризиків необ’єктивного оцінювання рекомендовано налаштувати опцію проходження тесту один раз та обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту (контрольної, практичної або самостійної роботи тощо), повідомляти результати (у разі неавтоматизованої перевірки робіт) індивідуально після здачі робіт всіма учнями. За необхідності учитель може провести додаткове усне опитування учнів за допомогою одного із засобів телефонного або відеозв’язку.

В асинхронному режимі учні можуть:

 • виконувати завдання на одній з платформ (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя);
 • виконувати письмові роботи у текстових редакторах (Word та ін.) або у зошитах та надсилати вчителю файли з виконаними завданнями електронною поштою, в один із месенджерів (Viber, WhatsApp, Facebook тощо) або іншими засобами поштового зв’язку (за відсутністю технічних засобів навчання або доступу до мережі Інтернет);
 • писати диктанти з використанням аудіо або відеозаписів, створених та надісланих вчителем;
 • знімати на відео або записувати аудіо усних відповідей та надсилати файли вчителю засобами електронного зв’язку;
 • виконувати інші завдання, запропоновані учителем.

Результати оцінювання навчальних досягнень рекомендовано повідомляти учням у такі способи: фіксувати в електронному щоденнику (за наявності), надсилати в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо). Оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим.

Про способи оцінювання та канал зв’язку, який буде використовуватись учителем і учнями одного класу, необхідно повідомити учнів та їх батьків заздалегідь або оприлюднити цю інформацію на сайті закладу освіти. Важливо оптимізувати та мінімізувати кількість каналів зв’язку та платформ дистанційного навчання, які застосовуються вчителями для зв’язку з учнями.

Оцінювання учнів 1-2 класів та 3-х пілотних класів НУШ

Для учнів 1-2-х класів, а також 3-х пілотних класів НУШ, застосовується формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснюється шляхом спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання.

Здійснення формувального оцінювання орієнтує вчителя на спостереження за навчальним поступом кожного учня. Воно розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно.

Завершальне (підсумкове) оцінювання результатів навчання у першому класі має місце лише в кінці навчального року і проводиться з метою визначення освітніх завдань для реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі подальшого навчання. Форми і види перевірок для проведення завершального оцінювання учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу.

Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання, що здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці, фіксується учителем/учителькою у свідоцтві досягнень.

Формувальне оцінювання в 2 класі здійснюється шляхом:

 • педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності учнів;
 • аналізу учнівських портфоліо, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;
 • самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;
 • оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;
 • оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;
 • застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу.

Підсумкове тематичне оцінювання в 2 класі здійснюється вербально за результатами виконання діагностичних робіт, розроблених на основі компетентнісного підходу, які можуть бути усними чи письмовими у формі тестових завдань, комбінованої роботи, практичної роботи, усного опитування тощо. Форми та засоби оцінювання, зміст завдань учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу. Обсяг діагностичних робіт визначають з розрахунку прогнозованого часу на виконання окремих завдань учнями, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх готовності до виконання того чи іншого завдання. У другому класі тривалість виконання діагностичної роботи не повинна перевищувати 35 хвилин (із 40 хвилин уроку 5 хвилин – інструктаж, 35 хвилин – виконання роботи).

Підсумкове завершальне оцінювання навчальних досягнень учнів передбачає узагальнення інформації про їхній навчальний поступ протягом навчального року, при цьому не передбачає проведення окремих діагностичних робіт. Результати підсумкового завершального оцінювання учитель визначає на основі власних педагогічних спостережень, результатів тематичного оцінювання, аналізу учнівських портфоліо та фіксує у Класному журналі і свідоцтвах досягнень.

Навчальні та творчі роботи учнів1-2 та 3 пілотних класів систематизуються у портфоліо, яке використовується під час оцінювання для відстеження навчального поступу учнів. Спостереження ведеться учителем протягом року та фіксується у щоденниках спостережень або іншим способом, визначеним учителем. В умовах дистанційного навчання під час карантину учитель може продовжувати застосовувати метод портфоліо: відслідковувати динаміку навчального поступу учнів за їх роботами, фотографії яких можуть надсилатися батьками. Для учнів 2-х класів та 3-х пілотних класів НУШ рекомендовано надсилати завдання для проведення діагностичних робіт, які виконуються учнями на роздрукованих бланках, у зошитах або на окремих аркушах.

Результати виконаних робіт фотографуються та надсилаються вчителеві електронною поштою, одним із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо) або звичайною поштою. Діагностичні роботи можуть також створюватися вчителем та виконуватися учнями на одній з платформ дистанційного навчання (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя).

Самооцінювання є невід’ємною складовою формувального оцінювання, тому до завдань, які надсилає вчитель дітям для виконання, бажано додавати завдання для самооцінювання за тією шкалою, яка вже знайома учням та застосовувалась раніше. Завдання, підготовлені вчителем за допомогою електронних засобів, можуть містити інструмент для самооцінювання учнів в ігровій формі, що сприятиме підвищенню мотивації учнів до їх виконання.

Завершальне підсумкове оцінювання у 1-2-х та 3-х пілотних класах НУШ здійснюється шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень. Для оцінювання динаміки особистісних досягнень учнів вчитель може скористатися своїми щоденниками спостережень, які велися до початку карантину та додатково залучити батьків до заповнення свідоцтва досягнень учнів. Якщо вчитель Чи залучатиме батьків до такої спільної роботи, бажано провести з ними консультацію (у синхронному або асинхронному режимі) щодо роз’яснення змісту кожного показника та його зовнішніх проявів або надіслати власні форми спостережень.

Форми щоденників спостережень, орієнтовні шкали для самооцінювання, бланки свідоцтв досягнень надано у вищезгаданих документах НУШ( 1,2,3).

Поточне та формувальне оцінювання в 3-4 класах.

Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному, а формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання.

Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо. Кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки у класному журналі, під час дистанційного навчання варто оптимізувати з метою уникнення перевантаження учнів.

Якщо вчитель застосовує одну з платформ для дистанційного навчання (Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо), він може налаштувати опцію переходу учня до наступної теми за умови виконання перевірочного завдання за вивчену тему. Це дозволить зменшити навантаження на вчителя, пов’язане з «ручною» перевіркою завдань, а учню – здійснювати самооцінювання успішності оволодіння навчальним матеріалом.

Більш традиційний підхід передбачає передачу виконаних письмових робіт (зроблених на  комп’ютері або сфотографованих) через електронну пошту або платформу Googleclassroom, Moodle та інші, один із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо).

Усні завдання можуть бути оцінені учителем безпосередньо через Skype, Zoom або будь-який месенджер, що забезпечує відеозв’язок у синхронному режимі або перевірені опосередкованим способом через відео або аудіо файли, надіслані учнями на пошту вчителя.

За відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок з учнями вчитель може підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.

Учитель може організувати самооцінювання учнями успішності своєї роботи, надіславши їм ключі для самоперевірки (після виконання роботи), критерії оцінювання та самооцінювання творчих робіт тощо.

Підсумкове оцінювання в 3-4 класах

Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) може здійснюватися віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти, незалежно від форми, за якою вони здобувають освіту (очної (денної та вечірньої), заочної, дистанційної, мережевої, сімейної (домашньої), екстернатної, педагогічного патронажу).

Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку. Якщо з навчального предмета не передбачено тематичних підсумкових робіт, підсумкова оцінка може виставлятися за результатами поточного оцінювання. Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.

Для забезпечення рівних умов проходження оцінювання всіма учнями рекомендовано запровадити гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів. Якщо передбачається пересилання завдань та результатів оцінювання хоча б одним учнем засобом поштового зв’язку (за відсутності Інтернету та/або технічних засобів навчання), бажано збільшити часовий період, відведений для проходження підсумкового оцінювання.

Рекомендовано попередньо надіслати учням графік проведення всіх видів оцінювання, у якому буде зазначатися:

 • форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета;
 • необхідні для цього ресурси;
 • дата та тривалість проведення оцінювання (для синхронного режиму);
 • дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).

Учитель має отримати зворотній зв’язок від усіх учнів щодо ознайомлення з графіком та наявності технічної можливості виконати та надіслати завдання у зазначений термін. Якщо хтось з учнів не має можливості виконати завдання, передбачити для них інший спосіб проходження оцінювання та пересилання матеріалів.

Якщо оцінювання проводиться в синхронному режимі, рекомендовано передбачити додаткову можливість його проходження для учнів, які не мають технічних засобів навчання або постійного підключення до мережі Інтернет, а також для тих, у кого відбувся технічний збій під час проходження оцінювання.

Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записуються в класному журналі без зазначення дати їх проведення.

Завершальне підсумкове, річне оцінювання у 3-4 класах здійснюється шляхом заповнення табелів успішності за результатами виконаних робіт з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестр навчального року.

Українська мова та література

Навчання в умовах карантину – неочікуваний виклик, який засвідчив рівень володіння учителів і учнів важливими навичками ХХІ століття – навичками використання технології дистанційного навчання.

Перед кожним закладом загальної середньої освіти, кожним педагогічним працівником постала низка проблем щодо оптимальних форми та способу організації навчання з використанням технології дистанційного навчання задля рівного доступу учнів до отримання якісних освітніх послу; об’єктивного оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

Керівники закладів загальної середньої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» уже  видали накази про особливості провадження освітнього процесу, згідно з яким кожен заклад освіти повинен виробити власні підходи до контролю та оцінювання результатів навчання, моніторингу якості організації онлайн-уроків, їх змістового наповнення, нормативів щодо обсягу, характеру та часу виконання домашніх завдань; надати покрокові інструкції батькам та дітям стосовно того, як організувати самостійну роботу вдома, дотримуючись звичного режиму, як при очному навчанні, та водночас не забуваючи про відпочинок; чітко визначити, як відбуватиметься навчання та забезпечуватиметься зворотний зв’язок у системі «учитель – учень», а також забезпечити виконання освітніх програм, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти здобувачами, а у виняткових випадках – шляхом ущільнення графіка освітнього процесу.

Отже, заклади загальної середньої освіти мають бути готовими до дистанційного завершення навчального року відповідно до структури, визначеної закладом загальної середньої освіти на початку навчального року, а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів відповідно до розкладу уроків.

У листі Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2020 р. №1/9- 213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року»  окреслено основні вимоги щодо організації підсумкового оцінювання (тематичного, семестрового та річного), яке може здійснюватися віддалено із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти, незалежно від форми, за якою вони здобувають освіту (очної (денної та вечірньої), заочної, дистанційної, мережевої, сімейної (домашньої), екстернатної, педагогічного патронажу).

Для учнів базової та профільної школи застосовують поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

Оцінювання результатів навчальної діяльності може здійснюватись у синхронному або асинхронному режимі.

Синхронний режим дозволяє забезпечити більш об’єктивне оцінювання, проте вимагає відповідного технічного забезпечення у вчителя та усіх учнів. Хоча залишається ризик технічних збоїв під час виконання завдань, тому слід застосовувати індивідуальний підхід та передбачити можливість повторного виконання тесту (контролю різних видів мовленнєвої діяльності, виконання тестових завдань, написання диктанту, декламування напам’ять).

У синхронному режимі учні можуть:

 • виконувати тести на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо за вибором вчителя та з урахуванням можливостей учня;
 • виконувати письмові роботи, у тому числі диктанти, із використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо;
 • брати участь в усних формах контролю (усний переказ, читання напам’ять вірша та прозових текстів, презентація та захист проєктів тощо) із використанням відеоінструментів Skype, Zoom індивідуально або в групах;
 • брати участь в онлайн-семінарах та онлайн-форумах із використанням відеоінструментів Skype, Zoom або в чатах на платформах дистанційного навчання (наприклад, Moodle) у закритих групах Facebook та ін.;
 • виконувати інші завдання, які пропонує учитель.

Асинхронний режим є більш гнучким у застосуванні, оскільки учні можуть виконувати завдання у зручний час, проте менш об’єктивним. Для зменшення ризиків необ’єктивного оцінювання рекомендовано налаштувати опцію проходження тесту один раз та обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі роботи (контрольної, диктанту, тестових завдань, письмового переказу чи твору), повідомляти результати (за неавтоматизованої перевірки робіт) індивідуально після того, коли усі учні здали роботи. За необхідності учитель може провести додаткове усне опитування учнів за допомогою одного із засобів телефонного або відеозв’язку.

В асинхронному режимі учні можуть:

 • виконувати завдання на одній з платформ (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя);
 • виконувати письмові роботи у текстових редакторах (Word та ін.) або у зошитах та надсилати вчителю файли з виконаними завданнями електронною поштою, в один із месенджерів (Viber, WhatsApp, Facebook тощо) або іншими засобами поштового зв’язку (за відсутності технічних засобів навчання або доступу до мережі Інтернет);
 • писати диктанти з використанням аудіо або відеозаписів, які створив та надіслав учитель;
 • знімати на відео або записувати аудіо усних відповідей та надсилати файли учителю засобами електронного зв’язку;
 • виконувати інші завдання, запропоновані учителем.

Результати оцінювання навчальних досягнень рекомендовано повідомляти учням у такі способи: фіксувати в електронному щоденнику (за наявності), надсилати в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо). Памятаймо, що оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим.

Про способи оцінювання та канал зв’язку, який будуть використовувати учитель і учні одного класу, необхідно повідомити учнів та їх батьків заздалегідь або оприлюднити цю інформацію на сайті закладу освіти. Важливо оптимізувати та мінімізувати кількість каналів зв’язку та платформ дистанційного навчання, які застосовуються вчителі для зв’язку з учнями.

Підсумкову оцінку за семестр виставляють з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку.

Якщо з навчального предмета не передбачено тематичних підсумкових робіт, підсумкова оцінка може виставлятися за результатами поточного оцінювання. Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.

Для забезпечення рівних умов для проходження оцінювання всім учням рекомендовано запровадити гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів. Якщо хоча б один учень для пересилання завдань та результатів оцінювання користуватиметься засобом поштового зв’язку (за відсутності Інтернету та/або технічних засобів навчання), необхідно збільшити час, відведений для проходження підсумкового оцінювання.

Рекомендовано попередньо надіслати учням графік проведення всіх видів оцінювання, у якому буде зазначатися:

 • форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета;
 • необхідні для цього ресурси;
 • дата та тривалість проведення оцінювання (для синхронного режиму);
 • дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).

Учитель має отримати зворотній зв’язок від усіх учнів щодо ознайомлення з графіком та наявності технічної можливості виконати та надіслати завдання у зазначений термін. Якщо хтось з учнів не має можливості виконати завдання, передбачити для них інший спосіб проходження оцінювання та пересилання матеріалів.

Якщо оцінювання проводиться в синхронному режимі, рекомендовано передбачити додаткову можливість його проходження для учнів, які не мають технічних засобів навчання або постійного підключення до мережі Інтернет, а також для тих, у кого відбувся технічний збій під час проходження оцінювання.

Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записуються в класному журналі без зазначення дати їх проведення.

Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.

Відповідно до наказу МОН від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учнів 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації (далі – ДПА). У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».

Учні 11-х класів складають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) відповідно до Календарного плану підготовки та проведення ЗНО – 2020 року зі змінами, внесеними на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 року № 480. У закладі освіти ДПА можна складати лише у випадках, передбачених законодавством. Документи про здобуття повної середньої освіти учні отримують після проходження ДПА.

Слід зазначити, що відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» у разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію.

З огляду на зазначене вище алгоритми організації завершення навчального року та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів можна здійснювати за кількома сценаріями.

Сценарій перший.

Здобувачі освіти та вчителі мають технічні можливості для організації дистанційного навчання за допомогою мережі Інтернет: і учитель, і учні використовують шкільні сайти, платформи та програми для онлайн-уроків, тестувань, виконання творчих завдань (створення фанфіків, буктрейлерів, самостійного аналізу та прочитання художніх творів, декламування уривків напам’ять по скайпу та використання відеозйомки). Алгоритм діяльності вчителя та учня погоджено на засіданні педагогічної ради закладу освіти, але учителеві слід орієнтуватися на санітарні норми часу виконання домашніх завдань здобувачами освіти, а вони становлять 1,5 год. на всі предмети (для 5–10 класів).

Тематична оцінка може включати мінімальну кількість поточних оцінок (поточно-формувальна оцінка за знання навчального мовно-літературного матеріалу, поточно-формувальна оцінка за контрольну роботу), оцінка за зошит:

 

Дата 10/04 17/04 За зошит Тематична
Поліщук Олена 8 7 9 8

 

Сценарій другий.

Якщо здобувачі освіти та вчителі мають недостатні технічні можливості для організації дистанційного навчання за допомогою мережі Інтернет (зі слів т. в. о. Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій,  педагогічні працівники, які не мають можливості здійснювати освітній процес дистанційно із використанням інтернет-ресурсів, не будуть зазнавати адміністративних впливів та утисків з боку міністерства, а освітній заклад має укласти оптимальний алгоритм роботи вчителя та учня, який сприятиме об’єктивному оцінюванню здобувачів освіти), то заклад освіти та вчитель мають подбати про те, щоб здобувачі освіти змогли максимально використовувати робочі зошити, підручники (алгоритм діяльності вчителя та учня погоджується на засіданні педагогічної ради закладу освіти).

Сценарій третій.

Якщо здобувачі освіти перебувають у надзвичайних життєвих ситуаціях (перебувають увесь час у лікарні, за кордоном та ін.), то закад освіти має прийняти рішення щодо оцінювання навчальних досягнень таких здобувачів відповідно до Інструкції ведення класного журналу та наказу Міністерства освіти і науки  України №1222 від 21.08.2013 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Учитель-предметник має право скористатися академічною свободою і виставити оцінку за рік з опертям на оцінку за перший семестр:

 

Дата За І семестр За ІІ семестр За зошит За рік
Булавський Роман 8 н/а (хв.) н/а (хв.) 8
Сирота Ганна 6 н/а () н/а() 3

 

На основі варіативності організації навчання української мови і літератури з використанням технологій дистанційного навчання, рекомендуємо:

 • організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, у тому числі планування кількості та обсягу завдань та контрольних заходів, з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів;
 • забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією;
 • організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції;
 • підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) може
 • підсумкову оцінку за рік виставити з урахуванням: оцінки за І семестр; результатів тематичного оцінювання, яке проведено до початку дистанційного навчання  (до 12 березня); тематичного оцінювання упродовж дії карантинних заходів з урахуванням  результатів оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності як поточного оцінювання) і зошитів.

Навчальною програмою з української мови та літератури передбачено різні види навчальних та контрольних робіт (вправи, різнорівневі тести, диктанти, усні і письмові твори та перекази, читання вголос у 5 – 9 класах, вірші напам’ять), які потрібно перевірити й оцінити.

Контрольний диктант.

Можливі такі варіанти написання:

Варіант 1. Текст диктанту учитель читає учням у вайбер-групі або використовує скайп. Після написання і перевірки диктанту упродовж кількох хвилин учні надсилають роботу учителеві на його пошту.

Варіант 2. Текст диктанту як записане голосове повідомлення надсилається учням на телефони, вони пишуть диктант і повертають у визначений учителем час для перевірки.

Важливо у кожному з варіантів необхідно передбачити час роботи, щоб забезпечити самостійність виконання завдань. Звичайно, рівень об’єктивності за таких підходів буде значно нижчим.

Усний твір як вид контрольної роботи.

Специфіка цього виду контролю полягає в тому, що учитель має оцінити живе мовлення учнів. Якщо в класі до 10 учнів, зробити це можна в телефонному режимі по кілька прослуховувань на день. Коли ж учнів багато іувчитель фізично не в змозі вислухати кожного, доцільними будуть голосові повідомлення, записані учнями й надіслані учителеві.

Зошити.

За дистанційного навчання зошити не втратили свого призначення, адже у них учні й надалі продовжують виконувати завдання. Проблема у тому, як перевірити й оцінити зошит. Фотографувати сторінки й надсилати учителеві – справа клопітка. Більш доцільно поставити оцінку за зошит на основі результатів виконання поточних вправ, які учень виконував та надсилав учителеві для перевірки й оцінювання.

Якщо і такі варіанти не є можливими для використання, то учні вчаться за підручниками та консультуються з учителем за допомогою телефону, а твори/зошити надсилають учителеві поштою або здають на перевірку після завершення карантину.

Нагадуємо:

 • тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записуються в класному журналі без зазначення дати їх проведення;
 • учнів переводять до наступного класу на основі підсумкового оцінювання;
 • завершити оформлення шкільної документації (заповнення класних журналів) після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень;
 • передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.

Іноземні мови

Здійснення  контролю забезпечує своєчасне корегування навчального процесу  з метою приведення його до рівня, заданого програмою й Державним стандартом. У листі МОН № 1/9 – 213 від 16.04.2020 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого закінчення 2019- 2020 навчального року» зазначено: «Оцінювання є невід’ємною частиною процесу навчання, дистанційне навчання не є винятком».

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація.

Основною ланкою в системі контролю у загальноосвітніх навчальних закладах є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів його оволодіння та здійснення корегування  щодо  застосовуваних технологій навчання.      Основна функція поточного контролю – навчальна. Питання, завдання, тести спрямовані на закріплення  вивченого матеріалу й повторення пройденого.

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання. Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Семестровий контроль знань учнів 3-11 класів з іноземної мови зазвичай здійснюється з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання (рецептивні вміння),  письма та говоріння (продуктивні вміння). Завдання для проведення семестрового  контролю складаються на основі програми,  охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються викладачем з урахуванням рівня навченості.

Якщо у вчителя та учнів є відповідне технічне забезпечення, то можна провести контроль аудіювання та усного мовлення у синхронному  режимі, використовуючи відеоінструменти Skype, Zoom та ін.; або в асинхронному режимі на платформах Moodle, Googleclassroom, Naurok  та ін.

Зважаючи на особливості   умов дистанційного навчання в 2019-2020 н.р. та неможливості в деяких випадках ефективного проведення усного опитування   та аудіювання,  можна рекомендувати учителям іноземної мови провести контроль  засвоєних знань та вмінь учнів за двома видами: читання та письма, обмеживши час виконання завдань та встановивши термін здачі робіт.

Річну оцінку виставити з урахуванням досягнень у І та ІІ семестрах. Оцінка за ІІ семестр виставляється з урахуванням  тематичного оцінювання, яке здійснювалося на основі поточного до 12 березня 2020 року та під час дистанційного навчання, а також проведених контролів вищезазначених видів мовленнєвої діяльності (відповідно до графіка укладеного у ЗЗСО) у ІІ семестрі.

Для учнів 1,2-х і 3-х пілотних класів НУШ застосовується формувальне та підсумкове оцінювання. Мета формувального оцінювання, – не перевірка і контроль, а встановлення зворотнього зв’язку вчителя з учнями. Таке оцінювання передбачає надання учням підтримки, допомоги, відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи. Завершальне підсумкове оцінювання здійснюється шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень.

Форми щоденників спостережень, орієнтовні шкали для самооцінювання, бланки свідоцтв досягнень подано у таких документах:

Наказ МОН України від 20 серпня 2018 № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1х класів»;

Наказ МОН України від 27 серпня 2019 № 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 2х класів»;

Наказ МОН від 14 серпня 2019 № 1/9 – 513 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 3х класів».

Відповідно до наказу МОН України від 30 березня 2020 №463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учнів 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації. У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».

Учні 11-х класів складають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до Календарного плану підготовки та проведення ЗНО 2020 року зі змінами, внесеними на підставі наказу МОН України  06 квітня 2020 року № 480. У закладі освіти ДПА може складатись лише у випадках, передбачених законодавством.

Зарубіжна література

З огляду на варіативність організації навчання із зарубіжної з використанням технологій дистанційного навчання, доцільно рекомендувати:

У підсумковому річному оцінюванні учнів із зарубіжної літератури звернути увагу на розвиток компетентностей: предметних і ключових.

Використати технологію формування літературних компетентностей (когнітивні операції: фокусування, ідентифікація, контекстуалізація, аналіз, інтерпретація, моделювання, перспектива).

З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом навчального року в умовах дистанційного навчання педагогу доцільно використати рекомендовану кількість видів контролю із зарубіжної літератури в кожному класі (див. «Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році).

Пам’ятати про здоров’язбереження кожного школяра.

Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією.

Організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції.

Укласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу.

Провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за другий семестр.

У формуванні завдань щодо проведення підсумкового річного оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури в умовах дистанційного навчання доцільно використовувати: таблиці для роботи з художнім текстом, творчі завдання (написання есе, листа до письменника або літературного героя, укладання паспорту твору, укладання реклами на прочитаний художній твір, виконання короткотривалих проектів тощо).

Історія та суспільствознавчі дисципліни

У межах академічної автономії, відповідно до частин 3 і 4 статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», педагогічні ради закладів загальної середньої освіти можуть самостійно визначати форми організації освітнього процесу та структуру і тривалість навчального року.

В умовах здійснення дистанційного навчання під час протиепідемічних заходів, Міністерство освіти і науки України надало закладам загальної середньої освіти та місцевим органам управління освітою розширені роз’яснення і рекомендації щодо дистанційного навчання й оцінювання під час карантину та організованого завершення 2019/2020 навчального року.

У листі Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2020 року № 1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року» визначено, що підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) може здійснюватися віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти, незалежно від форми, за якою вони здобувають освіту (очна (денна та вечірня), заочна, дистанційна, мережева, сімейна (домашня), екстернат, педагогічний патронаж).

Підсумкове оцінювання з історії та суспільствознавчих дисциплін може здійснюватися віддалено. Оскільки чинними навчальними програмами з історії, правознавства та громадянської освіти не передбачено обов’язкових тематичних підсумкових (контрольних) робіт, то підсумкова тематична оцінка може виставлятися за результатами поточного оцінювання. Якщо поточні оцінки в межах вивчення однієї теми (розділу) навчальної програми були отримані учнем, як до початку карантину, так і під час дистанційного навчання, то за результатами вивчення теми (розділу) даному учневі виставляється одна підсумкова тематична оцінка.

Підсумкова оцінка за другий семестр 2019/2020 навчального року з історії, правознавства та громадянської освіти виставляється з урахуванням результатів тематичного оцінювання під час дистанційного навчання та до його початку.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році» зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учнів 9-х класів звільнено від державної підсумкової атестації. У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».

Учні 11-х класів закладів загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році складають державну підсумкову атестацію з історії України у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У закладі освіти державна підсумкова атестація може складатися лише за умов, визначених законодавством України.

Мистецтво

Річне оцінювання предметів художньо-естетичного циклу здійснюється на основі семестрових оцінок, які складаються із тематичного

оцінювання на основі критеріїв навчальних досягнень учнів. Підсумкова оцінка за семестр з предметів художньо-естетичного циклу для учнів 5–11 класів виставляється за результатами поточного оцінювання з урахуванням оцінок, здобутих до початку карантину. Написання контрольних робіт із предметів мистецької освітньої галузі є неприпустимим.

Впродовж другого (дистанційного) семестру учні слухали та дивились уроки вчителів музичного, образотворчого мистецтва, інтегрованого курсу “Мистецтво”. Тому тематичні оцінювання вчитель здійснює на підставі практичних завдань: виконання образотворчих робіт, творчих музичних завдань,  написання проєктів з мистецтва. Враховується інтерес учнів до мистецтва, стимулювання до самостійної художньо-пізнавальної та творчої діяльності.

Непросте завдання вчителя музичного мистецтва в 5-7 класах: оцінити вокальні навики учнів, особливо, коли вони не мали змоги слухати уроки та працювати за допомогою технічних засобів. Вчитель пропонував учням слухати, аналізувати відповідні музичні твори, часу для цього абсолютно вистачало.  Знання учнів з музичної літератури є дуже вагомими і вчитель може належно їх оцінити (розповідь, тестові завдання, міні-вікторини “Впізнай музичний твір”, кросворди тощо).

Образотворча діяльність учнів 5-7 класів у період карантину охоплювала академічне малювання, нетрадиційні техніки, виконання архітертурних макетів, які вчитель оцінює на основі надісланих фото або відео.

Оцінювння учнів 9-11 класів з інтегрованого курсу “Мистецтво” здійснюється на основі представлених результатів власної практичної художньо-пізнавальної та творчої діяльності у вигляді презентацій, індивідуальних проєктів, а саме: макет архітектурної споруди, тематична газета, плакат, афіша, фоторепортаж, карта подорожі Україною, мультимедійна презентація, збірка аудіо- чи відеоматеріалів, паперова мозаїка, ескіз вітража, супрематична композиція, ікебана, колаж, інсталяція, копія відомої картини тощо. Також формою перевірки інформаційно-пізнавальної діяльності учнів 9-11 класів з мистецтва можуть бути відгадування або створення кросвордів, вирішення завдань на встановлення відповідностей між поняттями, доповнення або створення схем, таблиць, опрацювання текстів із прихованими помилками, створення опорного конспекту у вигляді “асоціативного куща”, головним словом якого може бути вид мистецтва (живопис, кіно), мистецький стиль (бароко, модернізм), мистецька персоналія (Т. Шевченко, І. Миколайчук, С.Далі, І Марчук), назва країни (Єгипет, Індія, Україна, Італія) тощо. Усі вказані завдання та види діяльності мають обов’язковий зворотній зв’язок. Варто попросити учнів “ділитися” з вами власними мистецькими здобутками, надсилаючи фото, відео, аудіофайли засобами електронного зв’язку.

Оцінювання мистецьких здобутків учнів у період дистанційного навчання ґрунтується на принципах диференціації та індивідуалізації. Надзвичайно важливо вчителеві об’єктивно, але водночас і гуманно (не пригнічуючи особистість дитини) оцінити тих, хто не мав відповідних  матеріально-технічних ресурсів чи інших можливостей повноцінно та якісно працювати у період карантину. Такі учні виконували альтернативні завдання.

З огляду на ситуацію, що склалася, кількість робіт, раніше передбачених учителем для поточного оцінювання, варто оптимізувати з метою недопущення перенавантаження учнів.

Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення тестової роботи за допомогою тестових технологій.

Система оцінювання навчальних досягнень у мистецькій освітній галузі ґрунтується виключно на позитивному ставленні до кожного учня; оцінюється не рівень його недоліків і прорахунків, а рівень особистісних компетенцій – узагальненого результату в порівнянні з його попередніми досягненнями.

Математика

Керуючись листами Міністерства освіти і науки від 16.04.2020 року № 1/9-213 “Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого ​завершення 2019-2020 навчального року”, від 31.03.2020  №1/9-182 “Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти” та наказом МОН від 30.03.2020 № 463 “Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році”  рекомендуємо звернути особливу увагу на організоване завершення навчального процесу та проведення підсумкового оцінювання навчальних досягнень школярів з математики в умовах  дистанційного навчання.

         У межах академічної автономії питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального плану є внутрішніми питаннями закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників. Ця норма регламентована частинами 3, 4 статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року та закінчується не пізніше 1 липня.

В умовах карантину та після його завершення заклади загальної середньої освіти, їх педагогічні працівники повинні вжити заходів щодо додержання вимог державних стандартів загальної середньої освіти та засвоєння учнями змісту кожного навчального предмета (інтегрованого курсу). Навчальний матеріал з математики має бути освоєний із використанням технологій дистанційного навчання під час карантину та організацією його повторення на початку наступного навчального року.

 

Рекомендуємо керуватись наступними нормативними документами та інформаційними джерелами:

Документ/

повідомлення

На що звернути увагу Покликання
Офіційний сайт МОН України про ключові зміни в освіти, впроваджені через карантин Відповіді щодо змін для тих, хто вчить і навчається в умовах
карантину
http://mon-covid19.info/
Поради: Як заповнювати класний журнал після карантину Терміни заповнення Класних журналів та рекомендовані   підходи  до обліку проведених занять в умовах карантинних обмежень https://www.youtube.com/watch?v=aV6JWhAO8Eo
Методичні рекомендації “Організація дистанційного навчання в школі” Методичні рекомендації складаються з двох частин. У першій – загальні принципи впорядкування дистанційної освіти, довідкова інформація про інструменти та платформи, на яких можна вчити дистанційно. Друга частина знайомить з конкретними методиками дистанційного навчання для початкової, основної та старшої школи. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf
Наказ МОН від 16.03.2020 № 406 “Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19” МОН доручило керівникам закладів освіти на період карантину  забезпечити:

·    виконання освітніх програм

·    запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників

·    обмеження направлення здобувачів освіти та працівників у поїздки за кордон

·    заборона екскурсійних поїздок

·    – виконання рішень тимчасових протиепідеміологічних комісій

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e6/fac/624/5e6fac624019c419382889.pdf
Лист МОН від 23.03.2020 №1/9-173 “Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину” МОН надає рекомендації щодо особливостей організації навчального процесу під час карантину:

·    режиму роботи закладу загальної середньої освіти

·    структури навчального року

·    фіксації освітнього процесу та ведення класних журналів

·    окремих питань трудових відносин та оплати праці сумісників

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-pid-chas-karantinu
Наказ МОН від 30.03.2020 № 463 “Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році” МОН звільняє від  проходження ДПА  учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e8/1de/ce5/5e81dece57463131999052.pdf
Лист МОН від 31.03.2020  №1/9-182

“Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти”

МОН зауважує на автономію  закладів загальної середньої освіти та інформує :

·        про організацію зарахування дітей до ЗЗСО у  2020 році.

·        на необхідності дотримання вимог державних стандартів загальної середньої освіти та засвоєння учнями змісту кожного навчального предмета в умовах дистанційного навчання

·        організацію повторення окремих навчальних тем на початку наступного навчального року

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e8/443/cb0/5e8443cb06db0572874303.pdf
Лист МОН від 16.04.20 № 1/9-213 “Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого ​завершення 2019-2020 навчального року” МОН роз’яснює, як :

·        організовано завершити навчальний рік;

·        організувати оцінювання в умовах дистанційного навчання – поточне, формувальне, підсумкове, зокрема учнів, що навчаються за індивідуальною  програмою

·        оцінювати учнів 1-3 пілотних класів НУШ

·        зарахувати учнів до 5-х класів ЗЗСО

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e9/827/b6a/5e9827b6aad96946742057.pdf

ДЛЯ ОРГАНІЗОВАНОГО ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ ТА  ПРОВЕДЕНННЯ ОЦІНЮВАННЯ

Рекомендуємо:

 • Скорегувати до завершення навчального року, зокрема в останні два тижні,  кількість та обсяг завдань самостійних  і контрольних робіт з математики  з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів.
 • Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів, завдань перевірних, зокрема підсумкових, робіт за допомогою різних засобів обміну інформацією.
 • Організувати дистанційні індивідуальні консультації для учнів, які хворіють або потребують допомоги у засвоєнні навчальної інформації. Рекомендуємо застосовувати методи змішаного навчання, стимулювати учнів до самостійного опрацювання навчального матеріалу з організацією перевірки його засвоєння. У разі виявлення індивідуальних прогалин у вивченому матеріалі, своєчасно реагувати та надавати допомогу в його засвоєнні.
 • Узгодити графік дистанційних перевірних робіт та усних опитувань, зокрема підсумкових контрольних робіт, з метою уникнення перевантаження учнів і раціонального використання часу.
 • Провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за другий семестр.
 • Завершити навчальний рік відповідно до структури, визначеної ЗЗСО на початку навчального року, з урахуванням виконання календарно-тематичних планів.

Наголошуємо, що навчальна програма, згідно затверджених календарно-тематичних  планів на 2019/2020 рік,  повинна бути виконана в повному обсязі. Кількість фактично проведених навчальних занять може бути меншою від кількості запланованих у межах допустимих норм.

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.

У 2019/2020 навчальному році учні 9 класів не складають державну підсумкову атестацію з математики (Наказ МОН від 30.03.2020 № 463 “Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році”). У відповідних документах про освіту робиться запис “звільнений(а)”, у класних журналах на сторінці алгебри у колонку з надписом ДПА: «зв.»

Учні 11-х класів складають ДПА з математики (за вибором) у формі зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до календарного плану підготовки та проведення ЗНО 2020 зі змінами, внесеними на підставі наказу МОН України від 06 квітня 2020 року № 480. У закладі освіти ДПА може складатися лише у випадках, передбачених законодавством. 

Оцінювання результатів навчальної діяльності з математики в умовах карантинних обмежень може здійснюватись в асинхронному та синхронному режимах.

Оцінювання тестових (перевірочних) завдань, самостійних та контрольних робіт, виконаних учнями в домашніх умовах під час дистанційного навчання, зумовленого карантинними обмеженнями, здійснюється відповідно до наказу МОН від 21.08.2013 № 1222 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти”.

За технічної можливості, оцінювання результатів навчання з математики може бути проведено  за допомогою дистанційних платформ.

Результати оцінювання навчальних досягнень рекомендовано повідомляти учням у такі способи: фіксувати в електронному щоденнику (за наявності), надсилати в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення по телефону тощо). Оприлюднення списку оцінок для усього класу є неприпустимим.

Поточне оцінювання з математики вчителі можуть здійснювати в усній та письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, самостійні роботи, дослідницькі та творчі проєкти тощо. Кількість робіт з математики, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки у класному журналі під час дистанційного навчання варто оптимізувати з метою уникнення перевантаження учнів.

Тематична оцінка виставляється на основі поточного оцінювання, враховуючи всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Під час виставлення тематичної оцінки результати перевірки робочих зошитів з математики не враховуються. Ця норма рекомендована листом МОН України від 14.06.2019 року №1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році». Однак, зважаючи на те, що під час дистанційного навчання оцінювання навчальних досягнень учнів з математики більшою мірою здійснювалось на основі виконання учнями письмових (самостійних, тестових, контрольних, домашніх) робіт,  радимо врахувати оцінку за ведення зошита під час виставлення семестрової оцінки. Наголошуємо, що оцінювання робочого зошита учня формується із врахування оцінок за всі види письмових робіт, виконаних у зошиті, включає якість виконаної роботи, її обсяг, правильність та повноту розв’язання. Уміння здійснювати записи, виконувати  покрокові розв’язування, наводити аргументи на підтвердження математичних фактів забезпечує строгість та точність, конкретність та логічність міркувань, зв’язок письмового та усного мовлення, виховує охайність, що загалом є важливими складовими математичної грамотності.

Звертаємо увагу, що оцінка за ведення зошитів виставляється у класний журнал наприкінці кожного місяця у колонку без зазначення дати та з надписом «зошит». Ця вимога в умовах дистанційного навчання, зумовленого карантинними обмеженнями,  є обов’язковою, оскільки учителям передбачена оплата   за перевірку письмових робіт  з математики, що регламентовано п.37 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 р. № 102, із змінами внесеними Наказом Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 1999 року № 41.

Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів тематичного оцінювання, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку, результатів оцінювання різних видів діяльності учнів тощо.

Учні, які не мають результатів тематичного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.

Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.

Семестрове оцінювання учнів з математики, які не виходили на зв’язок під час карантину може формуватися з урахуванням очного навчання до впровадження карантинних обмежень. Звертаємо увагу на необхідність для кожного конкретного випадку зважено та неформально провести семестрове та річне оцінювання учнів, які не змогли навчатися дистанційно і пропустили навчальні заняття під час карантину.

 

Наголошуємо, що до усіх здобувачів загальної середньої освіти  повинна бути застосована процедура підсумкового оцінювання.

 

При проведенні семестрового та річного оцінювання з математики (рівень стандарту) в 10 та 11 класах закладів загальної середньої освіти області  рекомендуємо дотримуватись листа Міністерства освіти і науки України  від 30.09.2016 року № 1/9-514 «Про особливості викладання математики (рівень стандарту) в 10-11 класах загальноосвітніх навальних закладів». Семестрова оцінка з математики виводиться як середнє арифметичне семестрових оцінок з двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) за правилами округлення до цілого числа. Семестрова оцінка з математики виставляється без дати до класного журналу на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «І семестр. Математика», «ІІ семестр. Математика» та на сторінку зведеного обліку. Семестрова оцінка з математики може підлягати корегуванню. Коригована семестрова оцінка з математики виводиться як середнє арифметичне скоригованих семестрових оцінок з двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) та здійснюється округлення до цілого числа. Виставляється коригована семестрова оцінка з математики у класному журналі на сторінці алгебри та початків аналізу без зазначення дати в колонку з надписом скоригована  поруч із колонкою  І семестр. Математика або ІІ семестр.Математика.

Річна оцінка з математики виставляється на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «Річна. Математика». На сторінку зведеного обліку навчальних досягнень учнів річна оцінка з математики виставляється у стовпчик «Математика».

 

ПРОВЕДЕННЯ ДПА/ЗНО З МАТЕМАТИКИ

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році пройде з дотриманням соціального дистанціювання та з використанням засобів індивідуального захисту. Планується провести основну сесію тестування з 25 червня по 17 липня. Час на виконання сертифікаційної роботи ЗНО з математики становить 180 хвилин.

Сертифікаційна робота з математики складається з  35 завдань різних форм:

 • з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань),
 • на встановлення відповідності (4 завдання),
 • відкритої форми з короткою (8 завдань)
 • розгорнутою (3 завдання) відповіддю.

Змін зазнали завдання на встановлення відповідності, для яких передбачена вимога вибору та увідповіднення трьох правильних варіантів відповідей з п’яти запропонованих. Загалом за правильне виконання 4 завдань на встановлення відповідності учасник отримає максимально 12 балів. З метою збереження загальної кількості балів за ДПА з математики52,  для ЗНО62,  додано до сертифікаційної роботи два завдання відкритого типу: структуроване та неструктуроване, за правильне виконання яких учасник максимально за кожне отримує по  2 бали .

Здобувачі повної загальної середньої освіти поточного року, які вибрали математику для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, отримають оцінку за шкалою 1–12 балів. У процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання завдань для ДПА:  № 1–30, 33, 34.

Звертаємо увагу, що до тестів включені завдання, зміст яких ґрунтується на матеріалі, що підлягав вивченню в березні – квітні. Значної кількості таких завдань у тестових зошитах не передбачено, однак рекомендуємо звернути увагу на перевірку засвоєння тем, вивчених учнями одинадцятих класів в умовах карантинних обмежень та усунення можливих прогалин у знаннях. Також радимо провести консультації (в онлайн режимі за умови продовження карантинних обмежень) для якісної підготовки учнів до складання ДПА/ЗНО з математики.

Від ДПА у формі ЗНО звільняють учнів:

 • які мають захворювання або патологічні стани, наведені в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО
 • якщо такі учні не реєструвалися для участі у ЗНО.

Учасники, які контактували з хворими або самі інфікувались коронавірусом, зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають або вийдуть із самоізоляції. У разі, якщо через ізоляцію чи хворобу вони будуть змушені пропустити і додаткову сесію тестування, вони будуть звільнені від ЗНО за станом здоров’я. Для таких категорій абітурієнтів в умовах вступу до університетів передбачені окремі особливості та форми проведення вступних іспитів.

Слід зазначити , що відповідно до статті 17 п. 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту» у разі відсутності результатів річного оцінюваня та/ або держаної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію.

 

ПЛАНУЄМО ЗАВЧАСНО РОБОТУ  НА  НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ УЧНІВ

Рекомендуємо підготувати учням домашні завдання з математики на період літніх канікул.

Впродовж дистанційного навчання, зумовленого карантинними обмеженнями, учні отримали досвід самостійної організації навчального процесу, оволоділи навичками самостійного опрацювання та оволодіння інформацією, ключовим умінням навчатись впродовж життя, що є вагомими складовими компетентнісної парадигми навчання. Отриманий досвід потребує розвитку і підтримки. Рекомендуємо для різних вікових категорій школярів продумати домашні завдання з математики на літні канікули.

Як приклад:

 • спільно з однокласниками підготувати проєкт, зміст та завдання якого охоплюють теми, вивчені під час дистанційного навчання;
 • виготовити моделі геометричних фігур;
 • скласти творчі завдання (задачі, ребуси, загадки, ігри, квести тощо) з навчальних тем матеріалу, що вивчався в період карантину та підлягатиме повторенню на початку нового навчального року;
 • зробити фотоколаж, виконати рисунки з теми «Життєва математика», які відтворюють та демонструють практичне застосування дистанційно вивченого навчального матеріалу;
 • прочитати книги з математики, як варіант для старшокласників запропонувати: Стівен Строгац  «Екскурсія математикою»,  Авінаш Діксіт і Баррі Нейлбафт  «Теорія ігор»,   Альфред Позаментьє, Стівен Крулик «Стратегії розв’язування математичних задач» тощо . Звернути увагу на літературу, пов’язану з історією математичних відкриттів, біографіями видатних учених-математиків, зокрема українських, інтеграцією математики з мистецтвом, природничими та суспільно-гуманітарними науками;
 • написати твір з математики «Чого я навчився під час дистанційного навчання» або ж заповнити таблицю:
Що я дізнався нового Нові математичні поняття/терміни Що я навчився виконувати
     
     
     

Такий підхід дозволить сформувати уміння аналізувати, систематизувати та узагальнювати інформацію, що є ключовим у вивченні математики, дозволить повторити вивчене  та акцентувати увагу, зокрема, на понятійному апараті, нових математичних термінах.

Організувати на початку 2020/2021 н. р. у 2–11-х класах проведення вхідного оцінювання учнів, щоб перевірити рівень навчальних досягнень учнів за попередній рік і спланувати подальшу роботу із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що учні вивчали дистанційно.

Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020/2021 н. р. суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.

Біологія, екологія, основи здоров’я

Оцінювання є невід’ємною частиною процесу навчання, дистанційне навчання не є винятком.

Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному, а формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання.

Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо. Кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки у класному журналі, під час дистанційного навчання варто оптимізувати з метою уникнення перевантаження учнів.

Якщо вчитель застосовує одну з платформ для дистанційного навчання (Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо), він може налаштувати опцію переходу учня до наступної теми за умови виконання перевірочного завдання за вивчену тему. Це дозволить зменшити навантаження на вчителя, пов’язане з «ручною» перевіркою завдань, а учню – здійснювати самооцінювання успішності оволодіння навчальним матеріалом.

Більш традиційний підхід передбачає передачу виконаних письмових робіт (зроблених на комп’ютері або сфотографованих) через електронну пошту або платформу Googleclassroom, Moodle та інші, один із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо).

Усні завдання можуть бути оцінені учителем безпосередньо через Skype, Zoom або будь-який месенджер, що забезпечує відеозв’язок у синхронному режимі або перевірені опосередкованим способом через відео або аудіо файли, надіслані учнями на пошту вчителя.

За відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок з учнями вчитель може підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.

Учитель може організувати самооцінювання учнями успішності своєї роботи, надіславши їм ключі для самоперевірки (після виконання роботи), критерії оцінювання та самооцінювання творчих робіт тощо.

Підсумкове оцінювання

Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) може здійснюватися віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти, незалежно від форми, за якою вони здобувають освіту (очної (денної та вечірньої), заочної, дистанційної, мережевої, сімейної (домашньої), екстернатної, педагогічного патронажу).

Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання,  отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку. Якщо з навчального предмета не передбачено тематичних підсумкових робіт, підсумкова оцінка може виставлятися за результатами поточного оцінювання. Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.

Тематичні, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записуються в класному журналі без зазначення дати їх проведення.

Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.

Відповідно до наказу МОН від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації (далі – ДПА). У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».

Учні 11-х класів складають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) відповідно до Календарного плану підготовки та проведення ЗНО 2020 року зі змінами, внесеними на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 року № 480. У закладі освіти ДПА може складатися лише у випадках, передбачених законодавством. Документи про здобуття повної середньої освіти учні отримують після проходження ДПА.

Слід зазначити, що відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» у разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію.

Фізика та астрономія 

Оцінювання результатів навчальної діяльності з фізики та астрономії здійснюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Учитель під час дистанційного навчання дає домашні завдання відповідно до календарно-тематичного планування. Тому після виходу з карантину педагог записує в журнал  кількість уроків відповідно до календарно-тематичного плану та розкладу уроків, на сторінці «Зміст уроку» вказує теми (самостійна, лабораторна, практична, контрольна робота) із зазначенням у дужках (дистанційно). Лабораторні роботи з фізики рекомендуємо замінити домашнім експериментом. Учні звітують про виконання такої роботи у вигляді фотозвіту чи відеозвіту тощо. Робота учня оцінюється вчителем.

Тематичні контрольні роботи вчитель проводить відповідно до календарного планування з урахуванням особливостей дистанційного навчання.

Підсумкових семестрових робіт проводити не потрібно.

Оцінки за семестр виставляються на основі тематичних, відповідно оцінки за рік – на основі семестрових.

Наголошуємо, що учні повинні виконати передбачені програмою лабораторні та експериментальні роботи.

У програмах старшої школи наведено орієнтовний перелік демонстрацій та лабораторних робіт, що можуть реалізовуватися у формі практикуму або окремих фронтальних робіт.

Наведений перелік експериментальних робіт є суто орієнтовним, учитель має право змінювати тематику робіт відповідно до наявного в кабінеті обладнання та особливостей того чи іншого класу. Такий підхід є реальним кроком до підвищення самостійності вчителя, створення стимулів до його творчості.

Мінімальна кількість експериментальних робіт з фізики (лабораторного практикуму, фронтальних лабораторних, практичних), яку повинні виконати учні зазначена у інструктивно-методичному листі. У цю кількість входять і роботи, що виконані в рамках навчальних проектів, які передбачали експериментальне дослідження, домашні досліди і спостереження.

Оскільки у них відсутнє обладнання, то дані роботи вони виконують за малюнками з контрольних завдань зошитів для лабораторних чи експериментальних робіт відповідного класу або на основі зображень віртуального фізичного експерименту та флеш-анімацій фізичних процесів.

Щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, то учитель у своїй діяльності керується орієнтовними вимогами оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисципліну системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 1222 від 21 серпня 2013 року.

Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному, а формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності.

Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проекти, усні співбесіди та опитування тощо.

Усні завдання можуть бути оцінені учителем безпосередньо через Skype, Zoom або будь-який месенджер, що забезпечує відеозв’язок у синхронному режимі або перевірені опосередкованим способом через відео або фото файли, надіслані учнями на пошту вчителя.

Річна оцінка виставляється на підставі семестрових.

Семестрові оцінки є середнім арифметичним оцінок за всі теми, що вивчаються у відповідному семестрі.

Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в умовах карантину тематичне оцінювання  може здійснюватися віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти.

Тематичні підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записуються в класному журналі без зазначення дати їх проведення.

Відповідно до наказу МОН від ЗО березня 2020 року № 463 учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації (далі – ДПА). У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».

Учні 11-х класів складають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) відповідно до Календарного плану підготовки та проведення ЗНО 2020 року зі змінами, внесеними на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від від 04 травня 2020 року № 587. У закладі освіти ДПА може складатися лише у випадках, передбачених законодавством. Документи про здобуття повної середньої освіти учні отримують після проходження ДПА.

Слід зазначити, що відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» у разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію.

Трудове навчання

В умовах карантину виникла потреба у виконанні таких практичних робіт та міні-проєктів, які сприяли б не тільки реалізації навчальних програм, а й дозволили б забезпечити життєдіяльність родини. Це уроки-практикуми з кулінарії, проєкти з розділу «Основи побутової діяльності», виготовлення виробів до календарних свят тощо.

Проведене оцінювання результатів дистанційного навчання учнів не може бути визначальним при здійсненні наступного підсумкового (семестрового) оцінювання.

Хімія

При проведенні підсумкового річного оцінювання вчителям необхідно керуватись  листом МОН України від 16.04.2020 №1-9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року». Виконання освітньої програми, навчального плану є внутрішніми питаннями кожного закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданнями педагогічних працівників.

Програма повинна бути виконана.

Адміністрацією школи складається графік проведення всіх видів оцінювання, дата та час розміщення завдань, кінцевий термін їх виконання та попередньо надсилається учням

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.08 №496, основними видами оцінювання навчальних досягнень є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), воно в період карантину не відміняється,  тому вчитель відповідно до можливостей організовує навчання і поточне оцінювання учнів за допомогою асинхронного і синхронного навчання . Це може бути усне опитування в обраному режимі, виконання різноманітних письмових завдань (тестових чи інших). Поточні оцінки виставляються   до класного журналу в колонку з написом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснюється оцінювання.

Практична частина програми повинна бути виконана шляхом використання віртуального експерименту, відеодослідів з обов`язковим оформленням звіту про її виконання. Оцінки виставляються за виконання і оформлення практичних робіт, лабораторні досліди не оцінюються.

Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми (модуля) з урахуванням поточних оцінок, результатів виконання різних видів робіт (практичних, самостійних, контрольних, творчих).

Мінімальна кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік повинна бути така: 52 години – 5 тематичних; 70 годин – 6 тематичних; 140 годин – 8 тематичних.

Відповідно до рекомендації МОН України обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр на  будь-якому рівні вивчення хімії (стандарт чи профільний), вона може бути проведена в будь-який час, бажано після вивчення важливої теми.

Обсяг і орієнтовний рівень контрольної роботи №2, яку необхідно провести в ІІ семестрі, подано на сайті  ТОКІППО в блозі «Для вчителів хімії».

Вчитель повинен знайти можливість оцінити кожного учня, бажано не практикувати низьких оцінок.

Інформатика

Оцінювання є невід’ємною частиною процесу навчання, дистанційне навчання не є винятком.

Дистанційні технології навчання передбачають здійснення взаємодії між учасниками освітнього процесу як асинхронно, так і синхронно в часі.

Синхронний режим дозволяє забезпечити більш об’єктивне оцінювання, проте вимагає відповідного технічного забезпечення у вчителя та у всіх учнів.

Асинхронний режим є більш гнучким у застосуванні, оскільки учні можуть виконувати завдання у зручний час, проте менш об’єктивним. Для зменшення ризиків необ’єктивного оцінювання рекомендується налаштувати опцію проходження тесту один раз та обмежити час на виконання завдання, встановити термін здачі тесту, повідомляти результати (у разі неавтоматизованої перевірки робіт) індивідуально після здачі робіт всіма учнями. За необхідності учитель може провести додаткове усне опитування учнів за допомогою одного із засобів телефонного або відеозв’язку.

Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу може здійснюватися через засоби комунікації, електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram та ін.), відеоконференції (MS Teams, ZOOM, Google Meet, Skype тощо), форуми, чати тощо.

З огляду на варіативність організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання, рекомендується закладам загальної середньої освіти:

 • організувати планування кількості та обсягу завдань та контрольних заходів з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів;
 • забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією;
 • організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають в режимі самоізоляції;
 • укласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу;
 • провести підсумкове річне оцінювання начальних досягнень учнів, враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за другий семестр;
 • завершити навчальний рік відповідно до структури, визначеної закладом загальної середньої освіти на початку навчального року, а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів
 • завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень;
 • організувати на початку 2020-2021 навчального року в 2-11 класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно;
 • передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики протягом навчання здійснюється шляхом тематичного оцінювання. Значення оцінки за тему рекомендується визначати на основі поточних оцінок, оцінювання  практичних робіт та підсумкової роботи, якщо така була проведена.

Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями.

Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, діагностичні роботи, проєкти, усні співбесіди та опитування тощо.

У синхронному режимі учні можуть:

 • виконувати тести на платформах Google Classroom, Naurok, Moodle тощо за вибором учителя та з урахуванням можливостей учня;
 • виконувати письмові роботи із використанням відеоінструментів Skype, Zoom, Google Meet тощо;
 • брати участь в усних формах контролю (презентація та захист проєктів тощо) із використанням відеоінструментів Skype, Zoom, Google Meet тощо індивідуально або в групах;
 • виконувати інші завдання, які пропонує вчитель.

В асинхронному режимах учні можуть:

 • виконувати завдання на одній з платформ (Google Classroom, Naurok, Moodle та ін.);
 • знімати на відео або записувати аудіо усних відповідей та надсилати файли вчителю засобами електронного зв’язку;
 • брати участь у веб-квестах, створених вчителем;
 • виконувати інші завдання, запропоновані учителем.

Повідомляючи учням завдання, окрім чіткої інструкції щодо порядку його виконання, вчитель має повідомити термін, до якого потрібно здати цю роботу. Необхідно надавати учням достатньо часу на виконання завдань, з урахуванням можливих труднощів під час роботи з незнайомими платформами, перебоями функціонування інтернету. Важливо не допускати перевантаження учнів завданнями з різних предметів, а дотримуватись збалансованого та узгодженого підходу між усіма вчителями, які працюють у певному класі. Варто пам’ятати, що в дистанційному режимі учням потрібно більше часу, ніж у класі, щоб упоратись  із більшістю завдань. Доцільно диференціювати завдання, позначати деякі з них як необов’язкові або рекомендувати їх лише для окремих учнів.

Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку.

Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.

Результати оцінювання навчальних досягнень учнів рекомендовано повідомляти учням у такі способи: фіксувати в електронному щоденнику (за наявності), надсилати в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо). Оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим.

Відповідно до наказу МОН від 30 березня 2020 року №463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за №333/34616, учнів 9-х класів у 2019-2020 році звільнено від ДПА. У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».

Фізична культура

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні навчальні нормативи передбачені навчальною програмою та нормативи запропоновані у кожному модулі по роках вивчення. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

З огляду на те, що освітній процес з фізичної культури  був організований в умовах дистанційного навчання шляхом використання різних засобів обміну інформацією, рекомендуємо,  здійснити оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць на уроках фізичної культури за такими видами діяльності:

– засвоєння техніки виконання фізичної вправи;

– виконання навчального нормативу в домашніх умовах;

– засвоєння теоретико-методичних знань (тестові запитання з вивчених  модулів) за наявності технічної можливості в обраній дистанційній платформі.

Тематичне оцінювання  за модулі «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол» тощо, здійснити на підставі поточних оцінок та прийнятих навчальних нормативів до 12 березня 2020 року, а також на засвоєння теоретико-методичних знань  у формі тестів до закінчення вивчення модуля згідно календарно-тематичного планування.

Тематичне оцінювання за модуль «Легка атлетика» можна здійснити на підставі: тестових запитань, поточних оцінок (за умови, якщо учні під час карантину виконували завдання задане учителем, то відповідні результати також слід врахувати) та виконання тестової вправи в домашніх умовах. До прикладу: стрибок в довжину з місця.

Семестрове оцінювання здійснюється на основі тематичного оцінювання.

Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.

Учні/учениці, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, оцінюються за теоретико-методичні знання, техніку виконання вправ, складання відповідних нормативів, які їм не протипоказані.

Учні/учениці, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи не оцінюються.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів/учениць з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення протягом навчального року; ступінь активності участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів.

На думку учителя, обсяг навчальних  нормативів, що виносились на підсумковий контроль, може бути скорочено на користь урокам з розвитку фізичних якостей.

Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня/учениці,   пропуски занять з поважних причин, не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності.

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти