ІV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності»

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», яка проводитиметься 15-16 квітня 2021 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Напрями роботи конференції:

 1. Якість вищої освіти: система неперервної освіти, підготовки і підвищення кваліфікації професійних кадрів.
 2. Професійний розвиток педагога: вітчизняний і зарубіжний досвід.
 3. Психолого-педагогічний супровід професійного зростання вчителя в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».
 4. Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних викликів.
 5. Особливості професійної діяльності педагога в умовах пандемії.
 6. Діяльність педагога в умовах інклюзивного освітнього середовища.
 7. Особистісний і професійний розвиток керівних кадрів закладів освіти в умовах децентралізації влади.

Форми роботи на конференції:

Пленарне засідання – виступи та доповіді провідних учених України, Польщі, Туреччини, Австрії і Німеччини.

Секційні дискусії, круглий стіл – доповіді та повідомлення, презентація авторами власних проєктів, обговорення їх.

У рамках конференції буде проведено одноденні тренінги для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за затвердженими  освітніми програмами. Учасникам тренінгів буде видано сертифікат (обсягом 6 годин), що відповідає  вимогам Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 зі змінами від 27 грудня 2019 р. №1133).

Робочі мови конференції: українська, польська, німецька, англійська, турецька.

За результатами роботи конференції буде видано збірник тез, також матеріали буде опубліковано на офіційному сайті ТОКІППО.

Організаційний внесок (програма конференції, збірник тез, сертифікат учасника та інші організаційні витрати) становить 200 грн.

Організаційний внесок для педагогічних працівників, які бажають бути учасниками тренінгів і конференції (без публікації тез) і отримати програму конференції та сертифікат про підвищення кваліфікації, становить 70 грн.

Для участі в конференції потрібно до 5 квітня 2021 року надіслати на адресу електронної пошти (konferencepedagogy@ukr.net) такі матеріали:

– заявку на участь у конференції (зразок додається);

–  текст тез доповіді;

– скан-копію квитанції про переказ організаційного внеску.

Вимоги до оформлення тез:

Тези доповіді (обсяг 2-4 сторінки)  необхідно висвітлити однією з робочих мов конференції. Текстовий редактор – Microsoft Word. Шрифт: гарнітура – Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5 пт. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см.

Текст тез доповіді потрібно оформити так:

 1. Індекс УДК (розташування –у першому рядку ліворуч, звичайний шрифт).
 2. Прізвище та ініціали (у називному відмінку, у першому рядку праворуч, звичайний шрифт); у наступному рядку – науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), посада, організація і електронна адреса.
 3. Назва тез (великими літерами посередині наступного рядка, напівжирний шрифт).
 4. Зміст доповіді:
 • постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які є посилання автора, виокремлення невирішених раніше аспектів проблеми, яким присвячено доповідь;
 • формулювання мети роботи (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки на основі цього дослідження і перспективи подальших розвідок.
 1. Список використаних джерел (оформити відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 8302:2015). Посилання на використані джерела в тексті треба оформити за зразком: [3, с. 125–130], [2; 3], [4].

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають указаним вимогам і тематиці конференції.

Докладніше

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти