logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Тренінг «Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» під час вивчення учнями навчальних предметів «Трудове навчання» та «Технології» згідно вимог чинних програм»

Тренінг «Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» під час вивчення учнями навчальних предметів «Трудове навчання» та «Технології» згідно вимог чинних програм»

04 жовтня 2021 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся тренінг для учителів трудового навчання та технологій на тему: «Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» під час вивчення учнями навчальних предметів «Трудове навчання» та «Технології» згідно вимог чинних програм».

Розпочався захід о 13 год 30 хв.

У заході прийняли участь понад 70 педагогів Тернопільської області.

На початку проведення тренінгу виступив методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО Олег Колодійчук, який привітав учасників заходу і ознайомив із регламентом його роботи.

Наступною виступила вчителька НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 2-ДНЗ м. Хоростків Світлана Вовк, яка ознайомила присутніх із особливостями формування в учнів 10–11 класів ключової компетентності «ініціативність і підприємливість» на уроках навчального предмету «Технології».

Навчальна програма «Технології» (рівень стандарту) має модульну структуру і складається з десяти обов’язково-вибіркових навчальних модулів, з яких учні спільно з учителем обирають лише три, для вивчення упродовж одного або двох навчальних років. Ключову компетентність «ініціативність і підприємливість» в учнів формують під час вивчення всіх модулів, однак найкраще вона формується під час вивчення навчального модуля «Основи підприємницької діяльності». Під час вивчення цього модуля учням пропонують виконати проєкти за напрямами фінансово-кредитне підприємництво («Банк», «Страхова компанія», «Біржа» (обґрунтування та створення діючих моделей страхування, кредитування, біржової діяльності)) та мале підприємництво («Майстер» , «Меблеві дрібниці» «Український сувенір» (роздрібна торгівля)).

Компетентність «ініціативність і підприємливість» є ґрунтовною підтримкою для особистості не тільки в їхньому щоденному власному і суспільному житті, а й у їхній професійній діяльності, допомагаючи їм усвідомити всю важливість та зміст роботи і здатність до використання усіх шансів; вона є базою більш конкретних умінь і знань, які необхідні тим, хто бере безпосередню участь у заходах суспільного чи комерційного характеру. Ця компетентність повинна ґрунтуватися на відповідних знаннях, вміннях й установках.

Знання містять здатність знаходити доступні можливості в особистісній, професійній або економічній. Діти також повинні знати певні етичні питання, пов’язані з підприємствами, і те, як вони можуть викликати позитивні зміни (чесною торгівлею або соціальними заходами).

Уміння охоплюють планування, організацію, управління, керування проєктами і розподіл завдань, аналіз, комунікацію, написання звітів, оцінку і звітність. Також особистість повинна уміти ефективно вести переговори, а також бути здатною до індивідуальної роботі та у колективі. Обов’язковим тут також є вміння оцінювати й визначати особисті сильні й слабкі сторони, вміти прогнозувати ризики та не боятись ризикувати.

Підприємницька установка характеризується активністю, ініціативністю, здатністю до інноваційності як в особистому і суспільному житті, так і в професійній діяльності. Вона містить у собі мотивацію й рішучість у здійснені особистих і соціальних цілей.

Після С. Вовк із доповіддю «Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» під час проєктно-технологічної діяльності учнів 5–9 класів ЗЗСО» виступив вчитель ЗОШ І-ІІ ст. с. Осташівців Олег Петришин.

Змістова лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, страхування, кредитування тощо).

Учнів 5–6 класів у процесі трудового навчання орієнтують на проведення під час проєктування міні-маркетингового дослідження з метою обґрунтування призначення і конструкції виробу; виконання різноманітних технологічних операцій та здатність уміло добирати ті з них, які дозволяють найбільш ефективно вирішувати практичні завдання; визначення орієнтованої вартості витрачених матеріалів для виготовленого виробу.

Учнів 7–9 класів у процесі трудового навчання орієнтують на формування уміння економно використовувати матеріали під час їх обробки; визначати необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу; проводити міні-маркетингові дослідження з метою визначення характеристик виробу з позиції споживача і орієнтовної вартості готового виробу; добирати матеріали і технології їх обробки з метою виготовлення якісного виробу, який відповідає встановленим вимогам і є конкурентноспроможнім; визначення орієнтовної вартості виробу як готового продукту; добір інструментів та пристосувань відповідно до визначених завдань.

Під час своїх виступів С. Вовк і О. Петришин навели низку прикладів реалізації змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» під час проєктно-технологічної діяльності учнів з особистого педагогічного досвіду

Прикладні аспекти реалізації вчителями наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» під час вивчення учнями навчальних предметів «Трудове навчання» та «Технології» озвучила методистка Тернопільського ОКІППО Лілія Криховець-Хом’як. Під час свого виступу вона провела з учасниками зустрічі декілька тренінгових вправ, які дуже сподобалися учасникам.

Наступним виступив Олег Колодійчук, який ознайомив присутніх із теоретико-методичними аспектами формування в учнів підприємницької компетентності засобами проєктно-технологічної діяльності на уроках навчальних предметів технологічного компоненту освітньої галузі «Технології».

Зміни в освітній діяльності підпорядковуються змінам у суспільстві, розвитку науки й техніки. Пріоритетами державної політики у розвитку освіти є розвиток і соціалізація учнів, формування у них національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Зміст чинної програми навчального предмету «Трудове навчання» орієнтовано на формування в учнів ключових і предметних компетентностей, які покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей.

Для формування ключових і предметних компетентностей у зміст предмету закладено наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

Сьогодні нагальним є засвоєння досвіду європейської спільноти, зокрема у визначенні та відборі ключових компетентностей, серед яких вирізняється інноваційність, підприємливість та фінансова грамотність. Здобути ці компетентності можна лише тоді, коли робота над їхнім формуванням буде здійснюватися за кожної нагоди – як на уроках трудового навчання, технологій, так і в позаурочний час.

Розвиваючи в учнів 5–9 класів компетентність «ініціативність і підприємливість» учителі формують у них уміння:

  • проєктувати власну професійну діяльність відповідно до своїх схильностей, переваг і недоліків, мислити творчо, генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя для підвищення власного добробуту і для розвитку суспільства та держави;
  • формулювати цілі і завдання, розробляти план для їх досягнення, прогнозувати і нівелювати ризики;
  • ухвалювати рішення й оцінювати їх ефективність,
  • раціонально використовувати ресурси;
  • аналізувати помилки;
  • знаходити вихід з кризових (критичних) ситуацій.

Про рівень сформованості в здобувачів освіти цих умінь будуть свідчити їхні ставлення до праці, а саме:

  • впевненість під час реалізації власних ідей, визнання своїх талантів, здібностей, умінь і демонстрація їх у праці та творчості;
  • здатність брати на себе відповідальність за кінцевий результат власної та колективної діяльності, ініціативність, відкритість до нових ідей.

Перед учителем, який формує компетентність підприємливості та ініціативності, стоїть завдання підготувати учнів до самостійності у здобуванні знань та вмінь, він є фасилітатором, тобто організатором і співвиконавцем процесу навчання через пізнавання учнями довколишньої дійсності. Вчитель підтримує розвиток учасників занять, дбає про розвиток їхньої вправності, відчуття власної гідності, готує до діалогу в неоднорідному середовищі, до співпраці в колективі.

Застосування системи різноманітних форм і методів активного навчання в проєктно-технологічній діяльності учнів на уроках трудового навчання та в позаурочний час дозволить поетапно розвинути у випускників нової української школи важливі складові ключової компетентності «ініціативність та підприємливість».

Більшість уроків із підприємницьким тлом доцільно спрямувати на формування вмінь і навичок під час виконання практичної роботи, оскільки це допоможе планувати свою діяльність, робити вагомі кроки для втілення планів у життя, передбачати ризики, оцінювати їх, використовувати шанси, в майбутньому відкрити власну справу, створювати речі своїми руками, вклавши в них частинку душі, та робити світ прекрасним. У глобалізованому світі, де переважає масове виробництво, вироби, створені індивідуально, в одному екземплярі, часто з національним колоритом, користуються більшим попитом. Етнічні мотиви у виробах і аксесуарах дають можливість виділятися будь-якій людині, дають волю її здібностям і фантазіям, а їх оформлення в етностилі сприяє пропагуванню етнокультури, традицій та звичаїв українського народу, розкриваючи генетичний код українців.

Отже, формування компетентності «підприємливість та ініціативність» відбувається через певний досвід. Педагог створює освітнє середовище, що сприяє розвитку кожної особистості, зважаючи на відмінності, що випливають з їхніх вікових та індивідуальних особливостей. Індивідуальний поділ завдань та ентузіазм педагога підтримує активність школярів у виконанні завдань. Він сприяє почуттю ефективності роботи та самостійності школярів. Створення атмосфери співпраці (а не суперництва), оцінювання старань кожного учня (а не співставлення результатів роботи) створює атмосферу розвитку відчуття власної гідності.

Наприкінці тренінгу учасники підвели підсумки та винесли рішення, що озвучену інформацію доцільно використовувати у особистій діяльності.

Переглянути відео проведення заходу можна за покликанням https://drive.google.com/file/d/1cz21oEZzbv91y34GpW4LesGGH2z4A9Eq/view

Олег КОЛОДІЙЧУК,
методист з трудового навчання, технологій та креслення
відділу методики навчальних предметів
та професійного розвитку педагогів Тернопільського ОКІППО,

Останні новини