Методичні рекомендації семінару – практикуму «Організація діяльності дитячого колективу в умовах творення нової української школи. Традиції та інновації у виховній діяльності класного керівника»

В умовах творення нової української школи завданням виховання є створення таких умов, за яких може розвинутися людина європейського мислення: добре знати себе, використовувати власний потенціал, вміти створювати ситуації успіху, розробляти й реалізовувати власний життєвий сценарій. За таких умов класний керівник має бути готовий до інноваційної діяльності. Міністр освіти і науки України Ліля Гриневич зазначила, що «Осучаснення змісту середньої освіти – це ключовий етап в реформуванні галузі. І я бачу це як перехід від формату відтворювання отриманої інформації до формату опанування дітьми компетентностей, що стануть у нагоді для прийняття рішень у повсякденному житті. Тобто, навчити школярів самостійно аналізувати інформацію, критично мислити, швидко адаптуватися до змін, співпрацювати в команді тощо». «Діти тисячоліття», які народилися між 1990 і 2000 роками, їхні погляди, спосіб життя кардинально відрізняються від старших поколінь. Для них немає чіткого розмежування між роботою, навчанням і відпочинком. Робота не обов’язково має бути серйозною і нудною. Життя для них – це гармонія між зароблянням коштів, пізнанням нового, самовдосконаленням, грою та розвагою.

У фокусі роботи Центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти – активізація діяльності методичних об’єднань класних керівників, насамперед, навчальних закладів, територіальних громад та районів щодо впровадження виховних програм. І хоча ця ідея може виглядати досить незвично у колі традиційних поглядів на роботу класного керівника, її актуальність визначається потребою навчання і виховання у школярів життєвих компетентностей.

«Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих
якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність».

Класним керівникам пропонується широкий вибір сучасних виховних програм, зміст яких допоможе ефективно справитись з поставленими виховними завданнями, зокрема: «З Україною в серці», «Сімейні цінності», «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі», «Рівний рівному» та інші. Особливістю цих програм є те, що вони будуються на технологіях інтерактивного і проблемного навчання.

Чим пояснити такий вибір?

Тим, що, по-перше, апробовані виховні програми забезпечують випереджувальний, прогностичний, системний, комплексний і диференційований підхід у виховній роботі з класним колективом;

по-друге, відображають змістові вектори;

по-третє, мають прикладне спрямування взаємодії на особистість школяра.

Впровадження виховних програм передбачає:

– свободу вибору програми;

– самостійність і провідну роль класного керівника у процесі свого навчання;

– активну роль класного керівника, який навчається (інтерактивність навчання).

Методичний супровід впровадження вищеназваних виховних програм, популяризація і розповсюдження ефективної виховної практики будуть здійснюватися в рамках обласного проекту «Класний керівник у сучасній школі».

АНОНС ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ:

«З Україною в серці!»

Актуальність проблеми. Патріотизм як духовно-моральна цінність завжди виступав пріоритетним завданням функціонування держави, становлення суспільства, розвитку особистості. У зв’язку з цим особливої ваги набуває проблема виховання у юних громадян патріотизму як почуття належності до країни, народу, гордості за державу та відповідальності за її долю.

Мета тренінгу: підготовка педагогів до організації і здійснення національно-патріотичного виховання.

Завдання тренінгу:

 1. Поглиблення знань про:

 • патріотизм як суспільну та особистісну цінність;

 • якості людини-патріота;

 • концептуальні засади національно-патріотичного виховання;

 • форми і методи національно-патріотичного виховання;

 • міжнародні і вітчизняні орієнтири суспільної солідарності у патріотичному вихованні;

 • тренінг як ефективну форму патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

 1. Посилення мотивації щодо:

 • здійснення національно-патріотичного виховання;

 • використання інноваційних форм і методів виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю;

 • розбудови партнерської взаємодії з національно-патріотичного виховання у місцевій громаді.

 1. Формування практичних умінь щодо:

 • організації продуктивної педагогічної взаємодії з дітьми та учнівською молоддю для спонукання їх до активного прояву соціальної позиції патріота-громадянина;

 • налагодження партнерської співпраці з суб’єктами національно-патріотичного виховання на місцевому рівні;

 • розробки й реалізації програм з національно-патріотичного виховання;

 • підготовки і проведення тренінгів з національно-патріотичного виховання.

Програма складається з 4 блоків:

 1. Патріотизм як суспільна та особистісна цінність

 2. Матриця національно-патріотичного виховання у сучасному вимірі

 3. Партнерство у національно-патріотичному вихованні

 4. Технологічне забезпечення національно-патріотичного виховання.

Програма розрахована на 36 годин.

«Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі»

Проблема насильства над дітьми залишається актуальною для України. Насильство може чинитися як дорослими щодо дітей, так і самими дітьми відносно одне одного. Свідченнями поширеності останнього стали численні публікації та репортажі на національному телебаченні, присвяченні насильству між дітьми в школі.

Оскільки діти проводять багато часу саме в навчальних закладах, то школи мають відігравати одну з ключових ролей у справі захисту дітей від насильства. Сучасні заклади освіти й виховання при всіх їх проблемах, труднощах, недоліках зберігають статус одного з основних інститутів соціалізації особистості, її становлення і розвитку. Відповідно дорослі, які здійснюють контроль за навчальними закладами і які працюють у них, зобов’язані забезпечити умови, які б сприяли утвердженню людської гідності дитини та її розвитку.

Фахівці, що мають працювати з дітьми, не завжди мають достатньо якісну підготовку для ефективної роботи. Тому створено посібник для тренерів, психологів, соціальних працівників, учителів та всіх тих, хто працює з дітьми і прагне створити безпечне для них середовище.

Навчально-методична програма «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі» розроблена в рамках проекту «Попередження насильства над дітьми в школі», що здійснюється ВГО «Жіночий консорціум України» пропонується як тренінговий курс, спрямований на систематичну й системну роботу із групою протягом 8 модулів, також можна використовувати окремі його модулі, щоб направлено впливати на певні проблемні аспекти соціалізації чи сприйняття.

Педагоги, які пройдуть тренінги за програмою «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі» зможуть професійно:

Розробити план дій щодо розв’язання проблеми насильства та запровадити систему постійного відстежування випадків насильства серед дітей, виявлення дітей-агресорів, організувати системну роботу з ними фахівців, індивідуально та у групах. Залучати до такої роботи фахівців-психологів.

Створити на базі школи алгоритм реагування на випадки насильства серед дітей, чітко визначити можливі дії, відповідальність та компетенції вчителя і представників адміністрації.

Із залученням самих дітей і врахуванням їх думки, виробити шкільні механізми превенції насильства, реагування на його прояви та систему допомоги дитині.

Проводити відповідну роботу з батьками, через них доносити до дітей інформацію про загальні засоби попередження насильницьких ситуацій та наявні форми допомоги, яку дитина може отримати на базі школи. Це особливо стосується дітей молодшого віку.

Приділяти більшу увагу психосексуальному вихованню дітей, зокрема прийнятими способами вираження особистісних симпатій.

З цією метою рекомендуємо впроваджувати інтерактивні форми роботи за навчально-методичним посібником «Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі» (схвалений для використання у загальноосвітніх навчальних закладах на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 22 травня 2012 року, протокол № 2).

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

Сучасна державна політика України у сфері протидії торгівлі людьми орієнтована на активізацію профілактичної роботи, а саме захист прав людини шляхом розвитку її правосвідомості, формування у підростаючого покоління об’єктивної оцінки суспільної небезпеки даного явища. Це вказує на необхідність й своєчасність розробки для загальноосвітніх навчальних закладів програми виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція”.

Вже назва програми відображає її основні орієнтири:

 • сприяння самопізнанню, самореалізації, самоствердженню і самовдосконаленню особистості;

 • розвиток навичок відповідальної і водночас безпечної поведінки, умінь адекватного прийняття рішень у різноманітних, в т.ч. складних життєвих ситуаціях;

 • визначення та формування громадянської позиції особистості.

Ключовими поняттями програми є: добро, зло, гідність, безпека, громадянськість, обов’язок, відповідальність, права, життєві навички та ін.

У змісті даної програми виховної роботи зроблено акцент на формуванні таких життєвих навичок, як спілкування, прийняття рішень, критичне мислення, управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, формування цінностей тощо. Саме розвиток цих життєвих навичок школяра є важливою умовою профілактики торгівлі людьми в громаді, оскільки готує особистість на порозі самостійного життя до попередження соціальних проблем та життєвих криз, аморальної чи протиправної поведінки, недопущення маніпуляції.

В основі програми закладено чотири базові компоненти розвитку та становлення особистості:

 • ставлення до себе (особистісне самовизначення);

 • ставлення до інших (самовизначення у сфері комунікації);

 • ставлення до діяльності (поведінкове та професійне самовизначення);

 • ставлення до навколишнього світу (суспільне самовизначення).

Важливо враховувати те, що педагогічну цінність виховної роботи визначає не кількість заходів, а розмаїтість їхніх форм. Організаційними формами відповідно до програми стануть: тематичні виховні години, бесіди, дискусії і диспути, усний журнал, конкурс малюнків / плакатів, зустрічі із фахівцями, кіно- та відео лекторій (обговорення фільму); рольові та ділові (навчальні) ігри, станційна гра, соціальний проект, тренінги.

На виховних заходах будуть вибудовуватися соціально очікувані моделі поведінки свідомого громадянина, а також прийнятні дітьми конструктивні стратегії поведінки у небезпечних ситуаціях. У зазначеному контексті будуть враховані особливості мотивації сучасних школярів, а особливо випускників, щодо працевлаштування, навчання, відпочинку за кордоном. Розроблені матеріали допоможуть учням в організації їхнього дозвілля, розвитку ініціатив та реалізації інтересів, виборі майбутньої професії.

Основний виховний захід (організаційна форма), передбачений програмою, тематична виховна година. Зазначені вище базові компоненти розвитку та становлення особистості (ставлення до себе; ставлення до інших; ставлення до діяльності; ставлення до навколишнього світу) є наскрізними блоками тематичних виховних годин, змістовне наповнення яких обумовлюватиметься рівнем розвитку та соціального досвіду школярів різних класів.

Реалізація зазначених завдань забезпечується розробленими методичними рекомендаціями та посібниками щодо впровадження програми виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», схваленими для використання у загальноосвітніх навчальних закладах на засіданні науково-методичної комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 14 жовтня 2014 року /протокол № 3. Методичні посібники, інші методичні матеріали є у вільному доступі на сайті Українського фонду «Благополуччя дітей», закладка – «Публікації», рубрика – «Забезпечення прав дитини»(http://www.childfund.org.ua/publications/categories/2/).

Інформація про обласний проект «Класний керівник у сучасній школі».

Формування територіальних громад, поява опорних шкіл, нові підходи до виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів вимагають від педагогічних працівників певних перегрупувань і тіснішої комунікації. Концепція нової української школи передбачає нову роль педагога – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини.

Обласний проект «Класний керівник у сучасній школі» покликаний сприяти педагогам – класним керівникам знайомитись з новаціями, опановувати сучасні технології, ділитись досвідом, щоб бути в авангарді суспільних змін.

Для учасників проекту необхідно заповнити дану анкету та надіслати її на електронну адресу: oksana_kurish@i.ua до 17жовтня 2016.

Анкета учасника обласного освітнього проекту для класних керівників

«Класний керівник у сучасній школі»

Загальна інформація
ПІБ:
Повна назва загальноосвітнього навчального закладу:
Класний керівник класу:
Номер телефону:
E-mail:
Досвід учасника
Яким є ваш досвід роботи з учнівською молоддю?(класним керівником, організатором проектів у школі, громаді. ін.)
Чи доводилось брати участь у інших програмних навчаннях, що стосуються роботи з молоддю? Якщо так, то у яких? Що було темою цих занять?
Мотивація
Чому ви хочете взяти участь у цьому проекті?

Чого очікуєте від цього проекту? Якої користі ви сподіваєтесь для себе в професійному та особистому житті від того, що візьмете участь у навчанні?

Яким чином плануєте використовувати отримані знання та навички?
Вибір навчання
Яку виховну програму ви хотіли б реалізувати у подальшій діяльності класного керівника?

1.«З Україною в серці»

2.«Сімейні цінності»

3.«Особиста гідність.Безпекажиття.Громадянська позиція»

4.«Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі» інші.

Інші коментарі

Місце і дата:……………………………. Ім’я та прізвище учасника:

Заповнену анкету надсилати на адресу: oksana_kurish@i.uaдо 17жовтня 2016 року.

Реєстрація

учасника районного/міського/ОТГ семінару-практикуму

на тему: «Організація діяльності дитячого колективу в умовах творення нової української школи. Традиції та інновації у виховній діяльності класного керівника»

Дата проведення Місце проведення

ПІБ Назва навчального закладу Посада Район Моб.телефон/email Підпис
ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти