logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Державні нормативно-правові документи

Конституція України

Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти

Положення про управління освіти і науки України Тернопільської обласної державної адміністрації

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти

Національна доктрина розвитку освіти

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про позашкільну освіту»

Закон України «Про професійно-технічну освіту»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»

Закон України «Про інноваційну діяльність»

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2004 р. № 40 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання»

НАКАЗ № 433 від 13 квітня 2016 року Про деякі питання формування штатних нормативів

Додаткова освітня послуга: встановлення вартості

Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

Завантажити Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (затверджено наказом МОН України від 12.01.2016 № 8, зареєстровано в Мінюсті України 03.02.2016 за № 184/28314)


Ліцензування та акредитація

Ліцензування – це державне визнання спроможності вищого навчального закладу розпочати діяльність, пов’язану із наданням освітніх послуг з певного напряму за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.
Акредитація вищого навчального закладу – це державне визнання його статусу (рівня акредитації).
Акредитація спеціальності у навчальному закладі з певного напряму за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем – це державне визнання відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців з цієї спеціальності державним вимогам, стандартам вищої освіти, а також державним вимогам щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №1124 (1124-2011-п) від 31.10.2011 р., №801 від 15.08.2012 р., №692 від 18.09.2013 р., №507 (507-214-п) від 27.05.2014 р.)Читати на: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/978-2001-%D0%BF Завантажити

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 849 (849-2011-п) від 10.08.2011 р., № 865 (865-2011-п) від 10.08.2011 р., № 1124 (1124-2011-п) від 31.10.2011 р., №801 від 15.08.2012 р., №692 від 18.09.2013 р., №28 від 22.01.2014 р., №233 від 5.04.2014 р.) ред. 16.07.2014 р., підстава 233-2014-пЧитати на: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1019-2007-%D0%BF Завантажити

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. №692 “Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг”Читати на:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/692-2013-%D0%BF Завантажити

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”Читати на:http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248149695 Завантажити

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003р. №847 «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів» Завантажити

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 р. №1377 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847” Завантажити

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. №689 “Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу”Завантажити

С.І.Андрусенко, В.І.Домніч. Акредитація. Організація та проведення у вищих навчальних закладах України. Рекомендовано як посібник при підготовці та проведенні процедури акредитації у вищих навчальних закладах України Завантажити


Завантажити Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам.

Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13. Зареєстровано в Мінюсті України від 03.02.2016 за № 183/28313


Завантажити Щодо підвищення кваліфікації.

Лист МОН України від 04.02.2016 № 1/9-58


Завантажити Про затвердження Ліцензійних умов.

Лист МОН України від 02.03.2016 № 1/9-114


Колективний договір

Завантажити Закон України «Про колективні договори і угоди»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 36, ст.361)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 3357-XII від 01.07.93, ВВР, 1993, № 36, ст.362}

Завантажити Кодекс законів про працю України (КЗпП).
Колективний договір

Завантажити Колективний договір. Роз’яснення Управління Державної служби України з питань праці

Завантажити Роз’яснення щодо укладання колективного договору

Завантажити Зразок колективного договору для бюджетних організацій

Завантажити Зразок колективного договору для установ і закладів освіти

Завантажити Типовий колективний договір

Завантажити Макет колективного договору

Порядок реєстрації колективних договорів:

http://misechko.com.ua/read/publication/poryadok_reiestratsiyi_kolektivnikh_dogovoriv

http://pidruchniki.com/1424062043352/pravo/reyestratsiya_kolektivnogo_dogovoru_ugodi

http://radnuk.info/komentar/kzpp/338-glava2/4943–15—.html

http://legalexpert.in.ua/komkodeks/kzot/90-kzot/3795-15.html

http://kadrhelp.com.ua/noviy-poryadok-reiestraciyi-kolektivnih-dogovoriv

http://city-institute.org/MATRA/Collective_agreements_registration/Collective_agreements_registration.pdf

http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social-policy/4222-8422.html


Завантажити Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 08. 02. 2016 р. № 94)


140+ загальнодоступних баз даних України

Перейти за посиланням:

http://www.imena.ua/blog/ukraine-database/


Завантажити Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти(Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187)


Завантажити Про документи про підвищення кваліфікації Наказ МОН № 34 від 19.01.16 року


Завантажити Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників. Затверджено постановою кабінету міністрів України від 23.12.2015 № 1109


Завантажити Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів). Наказ МОН України від 05 жовтня 2015 року № 1005


Завантажити Про проведення навчання, Підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності. Наказ МОН України від 26.11.2015 № 1239

Завантажити Про заходи щодо поліпшення профілактики з попередження побутового травматизму серед дітей. Наказ МОН України від 26.11.2015 № 1242

Завантажити Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 р. Лист МОН України від 15.03.2022 №1/3454-22