logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Напрями наукових досліджень

Перспективи наукової та науково-дослідної роботи інституту

  1. Планувати наукові дослідження і здійснювати їх відповідно до основних наукових напрямів діяльності Інституту.
  2. Забезпечити реалізацію загальноінститутського наукового проекту «Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних працівників в умовах децентралізації та впровадження Концепції «Нова українська школа».
  3. Відобразити планування науково-дослідної діяльності в планах роботи структурних підрозділів.
  4. Впроваджувати результати наукових досліджень під час навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації.
  5. Сприяти розвитку наукового співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших завдань модернізації освітньої галузі на регіональному рівні.
  6. Організувати та провести науково-практичні конференції, семінари і т. ін., на яких будуть демонструватися результати наукових розробок.
  7. Оприлюднювати результати наукових досліджень у збірниках наукових праць, науково-практичних конференцій, наукових семінарів тощо.
  8. Оприлюднювати результати наукових досліджень шляхом їх публікації у наукових виданнях, висвітлення на сайті інституту і в засобах масової інформації та участі у виставках різного рівня.
  9. Забезпечити консультування та координацію дослідно-експериментальної роботи в експериментальних закладах освіти регіонального рівня.

 

Тематика наукових досліджень
Науково-дослідні теми кафедр інституту

Науково-дослідна тема

Завдання дослідження

Виконавці

Термін

Оформлення результатів

Методологічні засади та технології менеджменту якості освіти як засоби підвищення конкурентоспроможності закладу освіти.

Удосконалення раніше набутих та набуття нових компетентностей

у межах професійної діяльності.

Формування та розвиток управлінської, комунікаційної,

медійної, компетентностей.

Розроблення й упровадження навчально-

методичного забезпечення

занять підвищення кваліфікації

відповідним контентом.

Кафедра менеджменту

і методології освіти

2021 - 2026

Монографія,

посібники,

методичні

рекомендації,

збірники

наукових

статей

Психолого-педагогічний супровід керівних та педагогічних працівників освіти в умовах нової соціальної реальності

Визначення шляхів реалізації основних напрямів концепції ціложиттєвої освіти, окреслення оптимальних умов для забезпечення неперервності професійно-педагогічного вдосконалення, формування комунікаційної, інклюзивної, емоційно-етичної компетентностей.

Кафедра педагогіки і психології та інклюзивної освіти

2021 - 2026

Посібники,

методичні

рекомендації,

збірники матеріалів Міжнародних науково-практичних конференцій

 

Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи

Розроблення й упровадження навчально-

методичного забезпечення

занять підвищення кваліфікації

відповідним змістовим наповненням.

Формування та розвиток професійної, предметної  компетентностей педагогічних працівників закладів освіти.

Активізація діяльності учителів з вивчення і впровадження інноваційних технологій навчання.

Кафедра змісту і методик навчальних предметів

2021-2026

Монографія, методичні

рекомендації,

збірники

наукових

статей, тез

 

Напрями наукових досліджень науково-педагогічних та педагогічних  працівників інституту

з/п

Теми наукових досліджень

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, учене звання,

1.       

Розвиток професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах модернізації освіти.

Брик Р.С., доцент, кандидат педагогічних наук

2.       

Використання інструментів педагогічного маркетингу в професійній діяльності педагога НУШ.

Бабовал Н.Р., доцент, кандидат економічних наук

3.       

Медіаграмотність як засіб підвищення

конкурентоспроможності педагога.

Городецька О.В., доцент, кандидат педагогічних наук

4.       

Інноваційний менеджмент в системі педагогічної освіти.

Щербяк Ю. А., професор, доктор педагогічних наук

5.       

Розвиток творчого потенціалу креативної особистості в умовах сучасного освітнього простору.

Бернадин О.О., викладач

6.       

Розвиток духовно-моральних якостей у школярів засобами особистісно орієнтованих технологій у контексті викладання суспільствознавчих дисциплін.

Дідух Т.Г., методист

7.       

Психолого-педагогічні умови формування адекватного професійного самовизначення школярів

Кавецький В.Є. доцент, в.о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук

8.       

Закономірності розвитку освітніх систем у контексті концепції «Нова українська школа»

Вихрущ А.В., професор, доктор педагогічних наук

9.       

Професійне становлення сучасного педагога: психологічний вимір взаємодій

Жизномірська О.Я., доцент, кандидат психологічних наук

10.   

Дитяча субкультура як специфічна форма соціогенезу: психологічний аспект

Сіткар В.І. доцент, кандидат психологічних наук

11.   

Соціально-педагогічний супровід освітнього процесу в період трансформації

Яковишин Р.Я. доцент, кандидат педагогічних наук

12.   

Формування бази даних Інтернет-ресурсів для здійснення наукових досліджень у галузі педагогіки

Гах С.Б., методист

13.   

Інструментарій з управління знаннями з біології і природознавства, хімії, екології

Черняк В.М., професор, доктор біологічних наук

14.   

Самомоніторинг діяльності вчителя

Сокол М.О., доцент, професор, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук

15.   

Інноваційний підхід до формування здорового способу життя в закладах освіти

Лопатка Г.Ф., доцент, кандидат біологічних наук

16.   

Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників

Олексюк О.Р., доцент, кандидат педагогічних наук

17.   

Використання технології змішаного навчання для технологічної освіти учнів 5–11 класів ЗЗСО

Колодійчук О.Я., викладач, кандидат педагогічних наук

18.   

Блог кафедри як ефективний засіб методичної допомоги ЗЗСО

Смерека Г.І., методист