logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

1990-ті роки

21 серпня 1990 р. управління народної освіти Тернопільського облвиконкому, Тернопільський державний педагогічний інститут, обласний інститут удосконалення вчителів спільно провели науково-практичну конференцію «Становлення і розвиток української національної школи».

19 лютого 1991 р. на базі Тернопільського обласного інституту відбулася обласна науково ­ практична конференція «Становлення і розвиток українського національного дитсадка».

У зв’язку із введенням з 1 січня 1991 р. закону «Про мови в Українській РСР», згідно якого українській мові надано статус державної, інститутом удосконалення вчителів спільно з обласним управлінням народної освіти проведена певна робота з організації виконання його в установах і закладах народної освіти.

Закон про мови та «Державна програма розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 р.» обговорені в усіх установах освіти області, розроблені заходи для їх реалізації. Відповідно до п. 22 Державної програми розроблено та реалізовано оптимальну мережу дошкільних закладів та загальноосвітніх  шкіл в області.

Відповідно до п. 24 у дошкільних дитячих закладах запроваджено вивчення української мови; до п. 27 викладання курсу «Інформатика і обчислювальна техніка» проводиться українською мовою.

Створено відповідні умови для вивчення української мови у більшості шкіл області, розширено мережу шкіл, класів з поглибленим вивченням української мови і літератури, шкільні бібліотеки поповнилися українською художньою, науковою, методичною літературою.

Відповідно до п. 30 з метою удосконалення літературної освіти учнів введено розділ «Література рідного краю». Шкільні установи частково забезпечені новим «Українським правописом». Проведено ряд науково-практичних конференцій, урочистих академій, присвячених видатним українським ученим, письменникам.

При атестації працівників педагогічних установ враховується рівень володіння ними державною мовою.

Проголошення незалежності України, прийняття Декларації про державний суверенітет 24 серпня 1991 р. зумовили перебудову системи народної освіти, подолання негативних явищ, що нагромадилися у період панування авторитарної політичної системи. Управління освіти обласної облдержадміністрації, обласний інститут удосконалення вчителів спрямовали свою роботу на реалізацію концепції української національної школи.

Діяльність інституту визначалася необхідністю підвищенням науково-теоретичного, методичного та ідейного рівня безперервної освіти, диференційованого підходу до перепідготовки кадрів, забезпечення адресної методичної допомоги вчителям, педагогічним колективам.

Основними принципами розвитку філософії національної освіти стали:

 • реалізація концепції національної школи в умовах побудови національної держави;
 • впровадження принципів демократизації, гуманізації, безперервності і пріоритетності освіти, невіддільності навчання і виховання;
 • створення необхідних умов навчання і виховання молодого покоління в кожному навчальному закладі, відкритості системи освіти.

Діяльність інституту вдосконалення вчителів спрямовувалася на перегляд  діючих і створення нових навчально-тематичних планів і програм курсової підготовки, утвердження принципу безперервності та пріоритетності освіти, диференційованого підходу до курсової передпідготовки педагогічних кадрів, здійснення адресної методичної допомоги педагогічним колективам і вчителям. Практикувалася очно-заочна форма навчання за індивідуальними планами, організовувалися курси на договірній основі за заявками шкіл, проводилися ділові ігри, диспути, круглі столи, практичні заняття із застосуванням ЕОМ, інші нетрадиційні види роботи.

З метою допомоги вчителям-предметникам інститут видавав інформаційно-методичний вісник «Орієнтир», бюлетень, інститутський вісник. У цих виданнях містилася актуальна інформація стосовно змін у змістовому наповнені шкільних навчальних предметів суспільно-гуманітарного циклу та появи нових предметів.

Обласною творчою групою українських філологів під керівництвом кабінету української мови і літератури інституту вдосконалення вчителів (В. Гоцуляк, В. Крамар) розроблено спеціальну програму /як додаток до республіканських програм/ «Тернопільщина літературна», підготовлено і направлено у школи журнал «Тернопільщина літературна» з текстами творів (65 тис. екземплярів). Для філологів запроваджувався спецкурс «Література рідного краю», розпочато випуск філологічної газети «Русалка Дністрова» для вчителів української мови та літератури Тернопільської, Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Вінницької областей.

Кабінет історії спрямовував свою роботу на підготовку методичних рекомендацій у вигляді розробок уроків, планування, забезпечення необхідною літературою тощо. Для вчителів і учнів області видано підручник «Людина і суспільство» (автор проф. Арцішевський Р.А.). В обласній газеті «Вільне життя» друкувалися матеріали посібника канадського історика О. Субтельного «Україна. Історія», розробки уроків для 10 класу з вивчення історії Західно-Української Народної Республіки, перші три публікації якої підготував зав. кабінетом історії інституту Гавліч З.А.

З жовтня 1991 р. обласним управлінням освіти та інститутом удосконалення вчителів в обласній газеті «Вільне життя» розпочато рубрику «Українська національна школа. Уроки для вчителя», де щовівторка друкувалися методичні поради та матеріали, тематичне планування уроків, розробки уроків, матеріали з досвіду роботи педагогів області, наукові статі з історії України, підготовлені науковцями педагогічного інституту.

У 1992 р. видавнича діяльність інституту продовжувалася. Кабінетом української мови і літератури узагальнено досвід роботи учителів народознавства шкіл області і надруковано конспекти уроків для вчителів народознавства для 5-го класу «Мій родовід»; методичні посібники для вчителів і учнів 6-го класу «Мій край»; для вчителів і учнів 8-го класу «Народні берегині»; для вчителів і учнів 9-го класу «Народне мистецтво України». Кабінетом початкового навчання разом із педагогічним інститутом видано методичні рекомендації «Ознайомлення третьокласників із засобами міжфразового зв’язку»; «Роботи над засобами міжфразового зв’язку у 4-му класі»; «Читанка. 1 клас»; «Додатки до уроків народознавства в початкових класах». Кабінетом історії видано посібник для учнів 11-го класу «Людина і суспільство».

Змістовий матеріал на допомогу вчителям креслення, образотворчого мистецтва подавався в опублікованих методичних матеріалах зав. кабінетом образотворчого мистецтва та креслення Струбицької Н.П.: «Вічне джерело духовності ­ ікона», «І на тім рушникові», «Мистецтво екслібриса», «Повернення із забуття» (про витинання як вид народної декоративної творчості).

У становленні і розвитку української національної школи в області на зорі незалежності важливе місце займала діяльність інституту удосконалення учителів з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Курси стали доброю трибуною формування в учителів нового мислення, удосконалення професійної і методичної майстерності педагогів, сприяли поглибленню знань з історії своєї країни, національно-культурного відродження школи, впровадження в практику кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят. Для забезпечення потреб навчального процесу на курсах інститут обладнав лекційний зал на 150 місць, 4 навчальних аудиторії, кабінет інформатики та обчислювальної техніки, в якому розміщувалися класи персональних комп’ютерів, кабінет технічних засобів навчання. Загальний фонд бібліотеки складав понад 40 тис. книг.

У 1995 р. відповідно до наказу виконавчого комітету Тернопільської обласної Ради народних депутатів від 23 березня 1995 р. Тернопільський інститут удосконалення вчителів був ліквідований і на його базі створений Тернопільський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.

Структура Тернопільського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників:

     І. Адміністрація:

 1. Директор.
 2. Заступник директора з навчально-методичної роботи.
 3. Заступник директора з науково-методичної роботи.
 4. Заступник директора – завідуючий навчальним відділом.
 5. Заступник директора з господарської роботи.

     ІІ. Кафедри:

     Педагогіки і психології управління.

 1. Завідуючий кафедрою.
 2. Доцент.
 3. Старший викладач.
 4. Консультант.

     Змісту і методики викладання гуманітарних дисциплін.

 1. Завідуючий кафедрою.
 2. Доцент.
 3. Старший викладач.
 4. Асистент (консультант).

     Змісту і методики викладання природничо-математичних дисциплін.

 1. Завідуючий кафедрою.
 2. Доцент.
 3. Старший викладач.
 4. Асистент (консультант).

     ІІІ. Лабораторії:

­ суспільно-філологічних дисциплін;

­ природничо-математичних дисциплін;

­ дошкільної та початкової освіти;

­ післядипломної освіти та інформаційно-методичного забезпечення;

    VI. Бухгалтерія.

     VІI. Бібліотека.

     VIIІ. Господарський відділ.

Інститут отримав ліцензію для здійснення курсової підготовки з усіх педагогічних спеціальностей в обсязі 3500 осіб на рік та перепідготовки в обсязі 245 осіб на рік (зокрема за спеціальностями):

 •      українська мова та література ­ 30 осіб;
 •      іноземна (німецька та англійська) мова ­ 90 осіб;
 •      менеджмент освіти ­ 50 осіб;
 •      практична психологія ­ 50 осіб;
 •      комп’ютерні системи обробки інформації і управління ­ 25 осіб.

Протягом 1997-­1998 навчального року випущено фахівців з української мови і літератури­ 41 особа, англійської мови та літератури ­ 35, німецької мови і літератури ­ 13 осіб.

Інститут змінив підходи до формування курсів: ініціатива у підборі контингенту слухачів надана школам. Графіки курсів підвищення кваліфікації складалися за заявками шкіл і районів. Розпочали практикувати нові форми підвищення кваліфікації: дистанційна, очно-заочна форма навчання та індивідуальні плани.

У 1997 р. спільно з інститутом професійного розвитку вчителів (Торонто, Канада) і групою львівських  вчителів-тренерів проведено курси вчителів початкових класів, історії, основ економіки (108 осіб) з проблем вивчення нових прогресивних методів і технологій. У 1998 р. організовано навчання для 82 методичних працівників районних методичних кабінетів з питань оволодіння навиками роботи на персональних комп’ютерах.