logo

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Про інститут

Тернопільський обласний комунальний Інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – Інститут) є навчально-методичною, науково-методичною установою, навчальним закладом післядипломної педагогічної освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, віднесений до вищого навчального закладу III рівня акредитації, який здійснює навчально-методичну, науково-методичну роботу, спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки керівних кадрів та педагогічних працівників закладів освіти шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. Інститут є невід’ємною складовою частиною системи післядипломної педагогічної освіти України.

Основними напрямами діяльності Інституту є:

 • Підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних працівників;
 • Перепідготовка педагогічних та інших працівників;
 • Спеціалізація фахівців;
 • Стажування фахівців;
 • Підготовка фахівців з вищою освітою;
 • Науковий і методичний супровід діяльності і розвитку дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти;
 • Здійснення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі освіти і науки, їх упровадження у практику.

Головною метою діяльності Інституту є методологічне, теоретичне та науково-методичне забезпечення системи післядипломної освіти області, підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних кадрів та педагогічних працівників освіти, здійснення на базі освітніх закладів теоретичних і прикладних досліджень у галузі навчання і виховання, їх впровадження у практику освітньої системи, організація безперервної післядипломної освіти, удосконалення професійної майстерності, педагогічної та психологічної культури.

 

Основними завданнями Інституту є:

 • Створення умов для безперервності освіти педагогічних та інших працівників;
 • Виконання замовлень щодо забезпечення фахового зростання педагогічних, науково-педагогічних, керівних та інших працівників навчальних закладів відповідно до законодавства України та з урахуванням установленого порядку атестації фахівців;
 • Надання освітніх послуг, консультацій за замовленням навчальних закладів різних типів і форм власності, органів влади та самоврядування, місцевих органів управління освітою, методичних установ, окремих осіб; проведення експертизи якості навчання й управління в навчальних закладах різних рівнів;
 • Проведення наукових досліджень, розроблення і впровадження інноваційних освітніх технологій у практику роботи навчальних закладів;
 • Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, психолого-педагогічний супровід інноваційної діяльності освітян у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Тернопільської області;
 • Керівництво, координація діяльності та надання науково-методичної допомоги методичним службам Тернопільської області;
 • Виконання функцій організаційного, наукового, науково-методичного та інформаційного забезпечення в системі післядипломної педагогічної освіти Тернопільської області;
 • Навчальна діяльність з метою забезпечення підвищення кваліфікації керівних кадрів і педагогічних працівників загальної середньої та професійно-технічної освіти, їх підготовка та перепідготовка на базі раніше здобутої вищої освіти;
 • Запровадження гнучкої системи безперервної освіти працівників галузі Тернопільської області, метою якої є адаптація до професійної діяльності в умовах швидкої зміни соціально-економічних відносин;
 • Забезпечення оптимальної періодичності та термінів навчання з урахуванням встановленого порядку атестації фахівців;
 • Експертна оцінка освітньої діяльності педагогічних працівників та атестація закладів освіти, які здійснюють діяльність, пов’язану з одержанням загальної середньої освіти;
 • Науково-методичне розроблення і впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику роботи освітніх закладів;
 • Апробація нових програм, підручників, посібників, навчально-методичних комплексів;
 • Вивчення та експертна оцінка рівня освіченості учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти;
 • Підтримка обдарованих і талановитих учнів, підготовка їх до участі в олімпіадах, конкурсах, в тому числі міжнародних;
 • Здійснення науково-дослідної та експериментальної роботи щодо удосконалення навчання, виховання і розвитку особистості дітей та учнів в освітніх виховних і навчальних закладах Тернопільської області;
 • Надання платних освітніх, експертних, видавничих, інформаційних та інших послуг, передбачених чинним законодавством, здійснення виробничо-комерційної діяльності з метою розвитку закладу, покращення умов праці та навчання учасників навчально-виховного процесу;
 • Зміцнення навчально-матеріальної бази Інституту;
 • Здійснення самостійної видавничої діяльності в установленому чинним законодавством порядку:
 • Здійснення культурно-освітньої та просвітницької діяльності;
 • Здійснення міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності, укладення угод про прямі зв’язки із зарубіжними установами і закладами післядипломної педагогічної освіти, участь у міжнародних програмах і проектах;
 • Забезпечення неперервного фахового зростання педагогічних працівників і керівного складу в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти;
 • Надання якісних освітніх послуг, консультацій органам державної влади і органам місцевого самоврядування, місцевим органам управління освітою, методичним установам за замовленням навчальних закладів різних типів і форм власності, окремих осіб;
 • Проведення експертизи якості навчання і управління в закладах освіти різних типів і форм власності;
 • Організація підвищення кваліфікації, перепідготовки, підготовки, спеціалізації фахівців за певними напрямами та освітньо-кваліфікаційними рівнями;
 • Організація стажування педагогічних, науково-педагогічних кадрів методичних установ, закладів післядипломної освіти та вищих навчальних закладів;
 • Запровадження дистанційного навчання;
 • Інноваційна діяльність з розроблення, апробації, експертизи і впровадження нових технологій навчання;
 • Розбудова єдиного освітнього інформаційного простору Тернопільської області;
 • Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес Тернопільської області;
 • Взаємодія з методичними творчими об’єднаннями педагогів, методичними і науковими центрами Тернопільської області, України, світу;
 • Співробітництво із зарубіжними партнерами;
 • Поєднання навчального процесу з науковими дослідженнями в галузі управління освітою та з проблем неперервної післядипломної освіти;
 • Науково-організаційний і психолого-педагогічний супровід інноваційної діяльності закладів освіти;
 • Формування інноваційного освітнього простору в Тернопільській області: розроблення та впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної діяльності;
 • Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних інновацій;
 • Створення умов для фахового зростання педагогічних та науково-педагогічних працівників Інституту, здійснення підтримки молодих науковців та обдарованої молоді;
 • Створення системи моніторингу, планування та прогнозування діяльності навчальних закладів, науково-методичний супровід моніторингових досліджень;
 • Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання;
 • Науково-методичний супровід та проведення учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів та інших інтелектуальних змагань обдарованої учнівської молоді;
 • Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників тощо;
 • Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності інтернатних закладів освіти;
 • Науково-методичний супровід шкіл фахової майстерності, школи молодого педагога, обласної школи методиста, школи молодого керівника, творчих майстерень, лабораторій тощо;
 • Проведення регіональних, Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, круглих столів, семінарів, форумів тощо;
 • Координація діяльності та надання науково-методичних консультацій районним (міським,ОТГ) методичним службам Тернопільської області;
 • Залучення до освітнього процесу в Інституті фахівців вищих навчальних закладів, органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, загальноосвітніх та інших навчальних закладів, іноземних фахівців як безоплатно, так і на договірних засадах;
 • Видавнича діяльність;
 • Розроблення навчальних програм, підручників, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів, концепцій, положень тощо;
 • Експертно-аналітична діяльність: апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, електронних та технічних засобів навчання тощо; рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації фахівців, збірників, відгуки на автореферати тощо;
 • Аналіз, вивчення, експертна оцінка, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду;
 • Виставкова діяльність (участь в міжнародних, національних та регіональних освітянських виставках);
 • Грантова діяльність (участь в міжнародних, національних та регіональних грантах);
 • Науково-методичний супровід освіти дорослих у Тернопільській області;
 • Надання платних освітніх, експертних, інформаційних, видавничих та інших послуг, що не суперечать законодавству.